zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Komenského / Prírodovedecká fakulta / Počítačová tvorba máp

 

Ptm - poznamky (ptm_poznamky.doc)

Geoinformatika

Mladá disciplína.

= geomatika, veda o GIS

- používa kartografické metódy, kde využíva mapový jazyk realizovaný počítačovými nástrojmi

        

Základné pojmy geoinformatiky (geoinformatika = geomatika)

- GIS = technológia, konkrétna aplikácia, vedecká a technická aplikácia

 

Čo je to GIS?

- geografický informačný systém

 

Funkcie GIS?

- databázové, kartografické (mapové), analytické, prezentačné funkcie

 

Súčasti GIS? (technológie, dáta, človek)

-vlastný počítač

- vstupné zariadenia (digitizér, skener = rastrové zariadenie)

- výstupné zariadenia (tlačiareň = rastrové zariadenie, súradnicový zapisovač – plotter = rastrový aj vektorové zariadenie)

- počítačové siete

 

Programové vybavenie – softvér

Programové moduly GIS:

- editačno-digitalizačné

- analyticko-informačné

- prezentačno-tlačové

 

Dáta (už uložené a usporiadané informácie v PC) a informácie (údaje širšie)

 

Dáta – priestorové a geografické

Forma dát – analógová (mapa) a digitálna (PC súbor na diskete)

 

GIS produkty:

MAPINFO, ARCVIEW, GEOMEDIA – nemajú typologické štruktúry

 

13. kapitola

 

Dátový model – logická štruktúra (modelový koncept)

Dátová štruktúra – fyzická štruktúra (štruktúra súborov, adresárov...)

 

Geografická databáza

DBMS – systém riadenia bázy dát (súčasť GIS na integráciu dát – formálne a logické zjednotenie dát)

 

Logické koncepty dátového modelu – hierarchický, sieťový, relačný, objektový

 

Jazyk databáz – najviac používaným neprocedurálnym jazykom v praxi = SQL

 

 

Dátové modely

Klasické – vektorový (lepšie podmienky ako rastrový) a rastrový

Objektovo orientovaný

 

Konverzia dát = digitalizácia dát (prevod digitálnych dát z jednej dátovej štruktúry do druhej)

- rasterizácia – z vektorového do rastrového formátu ( vektor => raster)

- vektorizácia – z rastrového do vektorového formátu (raster => vektor)

 

 

Geografický objekt (geoobjekt) – predmet modelovania (abstraktný – vrstevnica, tlak, alebo reálny – dom, cesta)

Geografický prvok (geoprvok) – model geografického objektu

 

Geoprvok je definovaný – polohou (absolútna, relatívna), tematikou a dynamikou

 

Geoprvok – opísaný geografickými informáciami na báze geografických dát – tie sú grafické a negrafické

 

Súradnicové systémy – globálne(pokrývajú celú Zem – štáty EÚ) a lokálne (inžinierske siete)

 

Dve rastrové bunky sú susedné ak majú aspoň jeden spoločný roh (okraj)

Dva vektorové body sú susedné, ak sú spojené líniou

 

Metadáta – informácie o dátach, alebo druhotné dáta

 

Výhody počítačovej kartografie

- rýchlejšia a efektívnejšia tvorba

- široký výber a možnosť prevodov kartografických zobrazení a mierok

- flexibilná tvorba a použitie mapového obsahu

- možnosť výmeny, získavania a doplnenia dát

- využitie flexibilných PC vizualizačných techník re tvorbu nových kartografických modelov

 

Výhody analógových máp

- ľahká dostupnosť a nízka cena reprodukcie pri veľkých objemoch

- jednoznačnosť účelu

- štandardizovaná forma

 

Nevýhody analógových máp

- zdĺhavá a zložitá aktualizácia obsahu        

- statická mierka, štruktúra a tematika dát

- jednorazová forma vyjadrenia obsahu

 

1. kartografický program na tvorbu tematických máp – americký program SYMAP – 1967 v USA

 

Desktop mapping – Mapinfo, Acview, Geomedia

 

Špecializované formy tvorby máp – AM/FM (inžinierske siete), LIS, RIS (informačné systémy o území a regionálne informačné systémy), MIS (mestské informačné systémy)

 

Digitalizácia

- proces, v ktorom na začiatku je analógová predloha (mapa, plán, fotografia...) určená na prevod do číselného tvaru a na jeho konci je usporiadaný súbor dát.

z hľadiska podielu ľudskej práce – ručná (manuálna), poloautomatická, automatická.

Z hľadiska konečnej formy

– rastrová (primárna) – prvotné spracovanie/ editácia rastrov

- vektorová (sekundárna) – tvorba vektorových štruktúr

 

Automatická digitalizácia – (konverzia rastrového formátu do vektorového) - 3 etapy: úvodná (prededitácia), vlastná konverzia, záverečná (posteditácia)

 

 

Interpolačné metódy – geometrické, matematicko-štatistické, funkcionálne

 

Elektronická mapa – mapa publikovaná prostredníctvom informačných technológií

Elektronický atlas – systematicky usporiadaný súbor máp určený na publikovanie prostredníctvom informačných technológií

- 3 skupiny týchto máp a atlasov – na prehliadanie, interaktívne a analytické

 

Transformácia v digitálnej transformácii

- priama (analytická)

- nepriama (numerická)