zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Komenského / Prírodovedecká fakulta / Počítačová tvorba máp

 

ptm - tahak (ptm_tahak.doc)

 

V geoinformatike  = používajú sa kartografické metódy na vizualizáciu spracovaných dát–hrá tu dôležitú úlohu mapový jazykGeoinformatika = (geomatika) veda o geografických informačných systémoch (GIS) – interdisciplinárna oblasť poznania na styku geografie, kartografie informatiky a ďalších vied skúma prírodné a sociálno-ekonomické geosystémy pomocou modelovania disciplína zaoberajúca sa zberom, distibúciou, ukladaním, analýzou, spracovanímGIS – 3 významy (Koreň 1995):GIS ako technológia = hardvérové a softvérové vybavenieGIS ako aplikácia = informačný systém „geografického typu“, ktorý je súčasťou riadenia istej organizačnej jednotky (napr. podniku, mestského úradu)GIS ako vedecká a technická disciplína = (teória GIS, GIS ako veda) oblasť riešenia teoreticko-metodologických problémovDBMS (DataBase managenemt Systems) = systémy riadenia databáz, ktoré sú dnes prirodzenou súčasťou veľkých programových systémovDTP (DeskTop Publishing) = stolné edičné systémy, resp. typografické systémy, ktoré pomocou osobných počítačov spracovávajú texty a grafiku.RM (Remote Sensing / Image Processing) = systémy pre diaľkový prieskum Zeme (DPZ) a spracovanie obrazu, ktoré sa zaoberajú tvorbou, spracovaním a vyhodnocovaním leteckých, kozmických snímok.DMT (Digital Model Terrain / DEM (Digital Elevation Model) = digitálne modely terénu, predstavujú špeciálne aplikačné systémy na prezentáciu, modelovanie a analýzu povrchu Zeme v trojdimenzionálnom (3D) zobrazení

GPS (Global Position Systems) = globálne systémy určovania polohy predstavujú najnovšiu satelitnú a družicovú technológiu, ktorá zabezpečuje komunikačné kanály na zber, monitoring a prenos geografických dát a informácií potrebných na určenie polohy.CAD/CAM (Computer Aided System / Computer Aided Mapping) a AM/FM (Automatic Maping / Facility management) = automatizované systémy orientované pre inžiniersko-technickú praxFunkcie geoinformačných systémov

Kartografický pohľad = na GIS ako prostriedok spracovania, tvorby a zobrazovania digitálnych máp dominuje u používateľov, pre ktorých je dôležitý kartograf. aspekt alebo kvalitná prezentácia výsledkov procesu spracovania máp.Databázový pohľad = zdôrazňuje význam správne navrhnutej a organizovanej bázy dát, patria sem aplikácie ako mestské informačné systémy (MIS), informačné systémy o území (LIS), systémy riadenia inžinierskych sietí (AM/FM), systémy riadenia cestnej, vodnej, železničnej, leteckej dopravy ap.Analytický pohľad = vyzdvihuje možnosti priestorovej analýzy a modelovania, ľudia a aplikácie s prírodovedným a socio-ekonomickým zameraním, sú to systémy „geografické“, t j. zamerané na krajinu a v nej prebiehajúce procesy, tvorcovia máp sa nezaobídu bez prepojenia s databázouZákladné súčasti geoinformačných systémov

geoinformačné technológie (GIT) sa štruktúrujú podľa funkcie do rôznych foriem a väzieb 3 základných subsystémov: technológie, dáta a človek.

Všetky subsystémy musia byť vzájomne prepojené do jedného celku, ktorého funkčnosť podmieňuje: vhodné technické vybavenie všetkých úrovní informačného. Systému dôsledná analýza vlastností dát vo vzťahu k objektu a funkciám GIS špecifikácia integrácie (transformácií) dát medzi jednotlivým úrovňami GIS správa GIS detailnejšie: technické a programové vybavenie, dáta a informácie, organizácia dát

Technické vybavenia (HARDVÉR):

vlastné počítače, vstupné a výstupné zariadenia (periférie) a počítačové siete

rýchle a vysokovýkonné počítače s veľkokapacitnými pamäťovými komponentmi (diskovými jednotkami), kvalitné a veľkoplošné monitory s výkonnými grafickými kartami spolu s ďalšími prídavnými a výstupnými zariadeniami na spracovanie veľkého množstva grafických databázových informáciíWeb (WWW) – webových stránok v celosvetovej počítačovej sieti Internet

vstupné snímacie zariadenie: digitizér, skener a výstupné zariadenia: tlačiareň a súradnicový zapisovač (plotter)DIGITIZÉR = elektronické alebo elektromagnetické vstupné počítačové zariadenie vo forme stolnej dosky so zabudovanou sieťou vodičov, formát pracovnej plochy digitizéra je obvykle A1 alebo A0SKENER = vstupné opticko-elektronické snímacie zariadenie, ktoré pretvára obsah obrazovej analógovej predlohy do podoby elektronických impulzov, ktoré ju buď presvietia impulzy program transformuje a uloží do počítača vo forme digitálneho súboruSÚRADNICOVÝ ZAPISOVAČ = výstupné počítačové zariadenia na tvorbu veľkoplošných (A2 až A0) analógových výstupov

vektorové – systém pohyblivých ramien s vymeniteľnými hlavami pre perá alebo rydlá

rastrové – kresliaca hlava s atramentovými náplňamiTLAČIAREŇ (resp. rastrový zapisovač) = atramentová alebo laserová využívané zariadenie na tlač máp pomocou bežne dostupnej výpočtovej technikyProgramové vybavenie (SOFTVÉR):súbor programov, ktoré vykonávajú všetky operácie v GIS..štruktúra programového systému GIS sa skladá z podsystémov: zo vstupu a integrácie dát z uloženia a správy dát z priestorových analýz z výstupu a kartografickej prezentácie

Grafické dáta = reprezentujú polohovú lokalizáciu a územnú platnosť geografických dát s definovanými vzájomnými priestorovými vzťahmi (topológiou) a atribútmi, ktoré vyjadrujú negrafické charakteristiky (identifikáciu, tematiku, čas ap.).Operačný systém = vo forme databázového systému riadenia a správy dát umožňuje správu vlastnej bázy dát a komunikáciu s ostatnými súčasťami GIS formou ukladania, manipulácie, výberov, výstupov a iných činností riadených prostredníctvom grafického alebo negrafického používateľského rozhrania.Integrácia = realizuje reštrukturaliáciu vstupných dát bez zmeny ich obsahu s cieľom zjednotiť rôzne typy grafických a negrafických vstupných dát do jednotnej geografickej databázy.Dopyty = prostredníctvom nich na bázu sa uskutočňujú dátové analýzy s cieľom získať informácie a prezentovať ich najmä formou počítačových máp3 základné typy programových modulov GIS:Editačno-difitalizačné = zabezpečujú vstup, prvotné spracovanie, štruktúrovanie a transformáciu dát do jednotnej (geo/karto) grafickej databázyAnalyticko-informačné = realizujú geografické analýzy a modelovanie, ktorých výsledkom je geografická informácia

Prezentačno-tlačové = zabezpečujú vizualizáciu (niekedy aj generalizáciu) a tlač kartografických výstupov (napr.MAPINFO).Dáta = sú vhodne formalizované vlastnosti objektu za účelom ich prenou, interpretácie alebo spracovania počítačom Informácie = sú človekom prisúdené významy určitým objektom (javom ap.), ktoré rozširujú znalosti o sledovanom objekte Metadáta = sú dáta opisujúce dátové prvky, ich dátové modely a štruktúry sú to dáta o dátach.Priestorové dáta = dáta, ktoré obsahujú formálnu polohovú referenciu. t. j. vzťahujú sa k ľubovoľným miestam v priestore, ich polohová lokalizácia je určená geometrickým tvarom a polohou Geografické dáta = druh priestorových dát, ktoré sa vzťahujú k zemskému povrchu alebo k jeho priľahlému okoliu, t. j. k určitým miestam na Zemi

Z hľadiska počítačovej tvorby máp treba rozlišovať analógovú a digitálnu formu dát: Analógová forma dát = je ich zobrazenie fyzickou veličinou považovanou za spojitú premennú, ktorej hodnota je priamo úmerná dátam alebo je vo vhodnej funkcii k týmto dátam (napr. mapa) Digitálna forma dát = je zobrazenie číslicami alebo zvláštnymi znakmi a znakom medzera na záznamových zariadeniach – médiách (napr. počítačový súbor na diskete)

Programové databázové systémy rozlišujú 2 základné typy dát:

Alfanumerické dáta = dáta vyjadrené písmenami a číslicami alebo inými zvláštnymi znakmi a znakom medzera a uchovávajú pomenúvacie, identifikačné alebo kvalitatívne charakteristiky modelovaných prvkov geografickej reality.Číselné dáta = dáta vyjadrené pomocou číslic (napr. číselná matica) uchovávajú kvantitatívne charakteristiky prvkov.Organizácia dát: organizačná štruktúra dát je ľudský faktor reprezentovaný riadiacimi, obslužnými a používateľskými zložkami

Desktop GIS- prezentujú ich komerčné geoinformačné produkty, akými sú napr. MAPINFO, ARCVIEW, GEOMEDIA a iné.sú zamerané najmä na analýzu a vizualizáciu samostatných (stand along) nedistribuovaných geografických báz dát, účelom desktop programov je využívanie geografických báz, ktoré sa skladajú z 2 relatívne samostatných množín opisujúch kvanitatívne a kvalitatívne chraktreristiky modelovaných geografických objektov: atribútových, resp. tematických dát, lokalizačných priestorových geometrických dát štruktúrovaných do jednoduchých geometrických vektorových objektov (bod, čiara, areál)

VÝVOJ A BUDÚCNOSŤ GEOINFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Aplikácie GIS sa dajú rozdeliť do 3 hlavných oblastí: evidencia, plánovanie a správa

1.počítačový GIS = Canadian Geographical Information System,vznikol v roku 1965,firmy Intergrafph Corporation (www.intergraph.com) – zameranie na inžiniersko-technické aplikácie – správa inžinierskych sietí, podnikov a ESRI (www.esri.com) – na urbanisticko-plánovacie a environmentálne aplikácie, od konca 80 rokov: produkcia GIS rástla v krajinách ročne o 10 % až 20 %, 90. roky: alternatívne geoinformačné systémy (modulárne programy firiem ESRI, Intergraph Cor., Siemens, Unisys a Smallworld), vznikol nový informačný trh – trh s GIS, súčasný trend vývoja programov GIS je zameraný na vývoj a predaj komponentov v prostredí POČÍTAČOVÉ MODELOVANIE GEOGRAFICKÉHO PRIESTORU

Úrovne abstrakcie geografického pristor-externa,konceptuálna, interná

Úrovne abstrakcie modelovania geografických objektov a procesov – 3 etapy:

špecifikácia objektu a predmetu modelovania (koncepcia priestorového modelovania)

tvorba abstraktnej geoinformačnej štruktúry (logický model dát a jeho štruktúra)

programovo-technické zavedenie,GEOGRAFICKÁ DATABÁZA, DÁTOVÉ MODELY A ŠTRUKTÚRY                                            

DÁTOVÝ MODEL = označuje logickú štruktúru dát a pozostáva z 3 komponentov:

definícií typov objektov definícií operátorov pravidiel integrity modelu DÁTOVÁ ŠTRUKTÚRA = označuje fyzickú štruktúru dát konkrétnej programovej aplikácie (bázy dát)Geografická databáza-tvorí základ GIS je tvorená súborom, rsp. súbormi štruktúrovaných priestorových dát, ktoré sa zaznamenávajú (ukladajú) a spracúvajú (vyberajú) v súlade s určitým dátovým modelom a dátovou štruktúrouDBMS = systém riadenia bázy dát, pomocou ktorého sa štruktúruje konkrétny dátový model do súborov pomocou štandardizovaných programovo-technických nástrojov

Hlavné výhody koncepcie DBMS sú: využitie dát nezávisle od spôsobu ich uloženia, automatická modifikácia (správa) grafických a negrafických vzájomne súvisiacich dát, kvalitnejšie riadenie intergrity dát a ich bezpečnosti základné logické koncepty dátového modelu: hierarchický, sieťový relačný, objektový,Hierarchický model dát-štruktúra dát má stromovú organizáciu, výhodou je rýchly prechod z jednej hierarchie do druhej, vysoká rýchlosť prehľadávania a ľahká modifikácia dátSieťový model dát-je štruktúrovaný do dátových väzieb a nositeľoch (vlastníkoch) väzieb,štruktúra modelu je úspornejšia ako hierarchická,musia sa ukladať rozsiahlejšie informácie o prepojeniach,Relačný model dát-je založený na matematickom princípe relačného počtu s relačnou tabuľkovou štruktúrou dát,riady tabuľky, zložené z jednotlivých dátových záznamov,na rozdiel od sieťového a hierarchického modelu je obvykle každá dvojrozmerná tabuľka uložená do samostatného dátového súboruObjektový model dát-komplexný údajový model, v ktorom sú prvky (označované ako objekty) štruktúrované v sieťovo-tabuľkovej forme s maximálnou snahou postihnúť všetky stránky reality JAZYK DATABÁZ: každý databázový program (napr. programy DBASE, ACCESS Microsoft, SYSBASE) má svoje vývojové nástroje (programovacie jazyky) na analýzu, výber a prezentáciu dát, t. j. na tvorbu aplikácií,jazyk na tvorbu otázok, ktorý nie je závislý od štruktúry dát je neprocedurálnym jazykom – (angl. SQL - Struktured Query Language).jazyky pre tvorbu otázok, ktoré vyžadujú od používateľa znalosť dátovej štruktúry, ale nie fyzický spôsob uloženia súborov a dát v PC = procedurálne jazyky.TYPY GEOGRAFICKÝCH DÁTOVÝCH MODELOV 2 základných skupín: tradičné (klasické) a objektovo-orientované modely

Klasické (tradičné) modely: vektorový a rastrový = sú výsledkom transformácie dvojrozmerného modelu mapy,modely kopírujú vertikálne členenie mapového poľa ,horizontálne členenie zaznamenáva geografickú lokalizáciu a vzájomné usporiadanie prvkov mapového poľa Objektovo orientovaný model: je výsledkom komplexnejšieho systémového prístupu k vybraným stránkam geografického priestoruKLASICKÉ GEOGRAFICKÉ MODELY DÁT

Relatívny vektorový model = prezentuje model nesúvislého (diskrétneho) geografického priestoru Absolútny rastrový model = prezentuje implicitný model spojitého (kontinuálneho) geografického priestoru.Hybridný model = prezentuje prechodný (konverzný) model vektorového a rastrového modelu na báze postupného (rekurzívneho) delenia rastra a tvorby pravidelných hierarchických (tzv. quadtree) štruktúr Rastrový dátový model-vychádza z rozdelenia rovinného priestoru pravidelnou (spravidla štvorcovou) mriežkou na jednotlivé časti (bunky – cell), ktoré tvoria obvykle ďalej nedeliteľnú priestorovú (obrazovú) jednotku (pixel – picture element) neposkytuje priamo geometrický ani topologický opis prvkov, ale len opis jednotlivých buniek,priestorové vzťahy (topológia), geometria a ostatné vlastnosti (atribúty) geografických prvkov nie sú priamo zaznamenané,Kvalitu zobrazenia reálneho sveta rastrovým modelom ovplyvňujú faktory: spôsob priradenia hodnôt zobrazovaných v jednotlivých bunkách,veľkosť základnej bunky,rozsah záznamu hodnôt v bunke rastre s rôznym rozsahom záznamu: binárny = dvojúrovňový raster s rozsahom 2 hodnôt 0 alebo 1 osembitový = s rozsahom 28 hodnôt (t. j. 256) atď.kontinuálny = poskytuje takmer neobmedzené množstvo reálnych hodnôt sledovanej vlastnosti (atribútu),

výhody rastrovej prezentácie = jednoduchosť dátovej štruktúry, jednoduché program. sprac. dát, ktoré umožňuje rýchle získavanie informácií nevýhody = potreba výkonnej techniky na záznam a spracovanie veľkého objemu dát a závislosť grafickej kvality od rozlišovacej úrovne bunky Vektorový dátový model-každému geoprvku je v tomto dátovom modeli priradený jedinečný identifikátor, ktorý tvorí väzbu medzi jednotlivými dátovými zložkami Vektorový model a ukladanie geometrickej zložky: kódujú 2 spôsobmi: netopologicky = resp. nespojito v tvare „špagetového“ modelu (mapy), kde každý prvok (figúra, čiara, areál) je ukladaný oddelene bez kódovania priestorových vzťahov s okolitými prvkami topologicky = v tvare záznamu uzlov a orientovaných hrán, t. j. pomocou geometrie rovinného grafu, v ktorom priesečníky čiar tvoria uzly, uzavreté ťahy hrán prezentujú plochy a ich enklávy Kódovanie tematickej zložky: bez použitia DBMS vo forme jednoduchých (angl. flat) súborov s tabuľkovou štruktúrou,s použitím DBMS na báze hierarchických, sieťových a relačných konceptov Hybridný dátový model-používa konverziu dát = označuje proces programového prevodu digitálnych dát z jednej dátovej štruktúry do druhej,2 typy digitalizácie: rasterizácia = prevod digitálnych dát z vektorového do rastrového formátu,vektorizácia = prevod digitál. dát z rastrového formátu do vektor. Formátu 2 druhy prevodu digitálnych dát/digitalizácie: bodovou alebo líniovou digitalizáciou primárnou digitalizáciou alebo sekundárnou digitalizáciou Objektovo-orientovaný geoinformačný systém (OOGIS) =                spracuva dátové objekty takmer ako konkrétne reálne geografické objekty s cieľom kompletného opisu vo forme viacrozmerných entít, Objektovo orientovaný databázový systém (OODBMS= poskytuje prirodzenejší prístup k budovaniu modelu geografického priestoru a pomocou OOBDMS objektov, založenom na objektových triedach, sa dá vybudovať komplexná dátová štruktúraMODELOVANIE GEOGRAFICKEJ REALITY.V geografii pojem reálny objekt = ľubovoľná objektívne existujúca vec (dom), jav ako stav,(napr. hustota obyvateľstva) a charakteristika ako vlastnosť objektu alebo javu vyjadrená slovne (napr. veľký) vgeoinformatieke objekt = akýkoľvek predmet záujmu, aj jav a charakteristika modelový svet = účelovo zjednodušený obraz geografického priestoru GEOGRAFICKÉ OBEKTY, PRVKY A ICH TRIEDYGeografický objekt (geoobjekt) = reálny (dom, cesta) alebo abstraktný (vrstevnica, tlak) predmet modelovania. Geografický prvok (geoprvok) = model objektu reálneho sveta, ktorý je ďalej nedeliteľný na jednotky svojej triedy a ktorý zahrňuje priestorovú lokalizáciuAbsolútna poloha (geometria) = opisuje priestorovú lokalizáciu geoprvku v príslušnom priestorovom systéme a jeho územná platnosť je vyjadrená geometrickými kompozitnými jednotkamiRelatívna poloha (topológia) = opisuje vzájomné priestorové vzťahy (relácie) s inými geoprvkami Tematika = je daná atribútmi, ktoré opisujú tematické (obsahové) charakteristiky geoprvku Dynamika = vyjadruje časové (temporálne) charakteristiky, ktoré opisujú zmeny geometrie, topológie a atribútov geoprvku v čase..definovanie dimenzie geografického priestoru:stanovenie priestorovej polohy geoprvku,definovanie topológie, definovanie priestorových vlastností Z hľadiska geometrie sa rozlišujú tieto typy geoprvkov: 0-dimenzionálne = bezrozmerné body 1-dimenzionálne = čiary charakterizované dĺžkou a smerom,  2dimenzionalne, 3-dimenzionálne = telesá s objemom 4-dimenzionálne = animáciePriestorové rozlíšenie geografických prvkov:veľké (makromodelovanie),stredné (mezomodelovanie)malé (mikromodelovanie)Stanovovanie polohy geografických prvkov: priamo pomocou súradnicových systémov, nepriamo pomocou systémov geografických kódov

SÚRADNICOVÉ REFERENČNÉ SYSTÉMY: globálne = pokrývajúce veľké priestory (celú Zem),lokálne = účelové SS bez vzťahu k iným SS Podľa spôsobu odvodzovania polohy geoprvkov sú SS: absolútne SS, relatívne SS Z hľadiska plynulosti stanovovania polohy sú SS: kontinuálne = plynulá zmena hodnôt súradníc bez prerušení a skokov diskrétne = so skokovými zmenami súradnícK SS vztiahnutému k zemskému telesu sa používa: geografický (sférický) SS = poloha bodu je na zemskom povrchu špecifikovaná zemepisnou šírkou a dĺžkou karteziánsky (pravouhlý) SS = má tiež začiatok v strede Zeme a poloha bodu sa udáva pomocou usporiadanej trojice súradníc x, y a zReferenčné systémy na opis vektorového a rastrového modelu geoprvku..Vektorový model = dajú sa ním opísať geometricky jednoduché modely geoprvkov Rastrový model = základným prvkom je obrazový element alebo bunka

Geometriu rastra tvoria definície: definovanie začiatku a smeru osí súradníc v karteziánskom SS,definovanie veľkosti bunky,definovanie veľkosti rastraV rastrovom priestore existujú 3 základné možností definovania metriky, a to pomocou: metriky hrán,metriky hrán a stredov buniek,euklidovskej metrikyGEOKÓDOVÉ REFERENČNÉ SYSTÉMY:definuje sa v ňom absolútna poloha diskrétne pomocou geokódovZ hľadiska geometrickej referencie v 2D priestore sa rozlišujú geokódové systémy: bodové, líniové,areálové

Použiteľnosť geokódových referenčných systémov v praxi súvisí s ich: územným vymedzením,mierkou ,štruktúrou,konzistenciou Topológia = priestorové vzťahy medzi geoprvkami, je to geometria ich relatívnej polohy Topologické vlastnosti geoprvkov charakterizujú ich: okolie = úbkľúčenie ostatnými prvkami, t. j. umiestnenie v /na inklúziu = obsažnosť al. obsahovosť iného prvku, resp. či je zložený z prvkov susedstvo = spoločná hranica s inými prvkami konjunkciu = prienik, križovanie, dotyk s ostatnými prvkami orientáciu = smer z – do

Topológia vektorových modelov: bod , linie Pre areálové prvky (area) existujú druhy topologických vzťahov: súvislosť polygónu,príslušnosť línie,susedstvo areálov,obsahovosťZáklad. vektorovými topolog. prvkami v jednotlivých dimenziách (D): uzol, hrana , polygonTopológia rastrových modelov: 2 druhy susedov: plných susedov = susedné elementy v rovnakých riadkoch a stĺpcoch a diagonálnych susedov = susedné bunky na rohoch skúmaného elementu Tematika geografických prvkov: Atribúty = negeometrické vlastnosti (charakteristiky), sú opísané množinou atribútových hodnôt.Primárny kľúč alebo identifikátor = špeciálny typ atribútu, ktorý sa využíva na jednoznačnú identifikáciu individuálneho geoprvku hodnoty vlastností majú svoj definičný obor = doménu.Typy domén: vymenuvacia, pomerova, poradova, interval..Atribúty sa dajú merať na škále: nominálna = kríž,ordinálna = malá obce,metrická = 100 m n.m.,    1500 m n.m..Časová charakteristika geografických prvkov Dynamika = charakterizuje časové zmeny geoprvkov Časové zmeny: dlho, stredno, kratkodobe.Gronóm „bod v čase“ = najmenšia časová jednotka, v ktorej sa skúma daný javČasový interval = množina za sebou idúcich chronómov Perióda (cyklus) = množina časovo súvislých intervalov, v ktorých sa sledovaný jav opakujeRozlišujeme 3 časové dimenzii, ktoré sú navzájom nezávislé: realny, transakcny, pouzivatelsky Priestorová zmena goprvku: presun, rozsirenie, casova.Vzťahová, funkčná a kvalitatívna charakter.geograf. prvkov: Priestorové vzťahy geoprvkov: je súčasťou/patrí ,je zložený z/obsahuje,umiestnený/nachádza sa v/na ,hranica

Kvalitatívne charakteristiky geografických prvkov: polohová presnosť, rozlišovacia úroveň ,územný rozsah záujmového územia, spôsob prezentácie,,presnosť a vernosť ,presnosť časovej zložky opisu ,logická konzistencia, relavantnosť opisuMetadáta = informácie o dátach, alebo druhotné dáta,Metadátový opis digitálnej mapy, ako zdroj dát, by mal minimálne obsahovať položky:titul mapy,prostriedok, dátum,Interval,frekvencia aktualizacie,dátum vydania (série) vydania alebo publikovania dát, formát dát,mierka mapy, kartografické zobrazenie, územná platnosť, súradnicový systém a jeho parametre..POČÍTAČOVÁ TVORBA TEMATICKÝCH MÁP

Výhody počítačovej kartografie v porovnaní s tradičnou kartografiou:rýchlejšia a efektívnejšia tvorba, technická produkcia a tlač,široký výber a možnosť prevodov kartograf. zobrazení a mierok,flexibilná tvorba a použitie mapového obsahu

Výhody analógových mápa voči digitálnym (počítačovým) mapám: ľahká dostupnosť a relatívne nízka cena reprodukcie,jednoznačnosť účelu, štandardizovaná forma obsahu, osnovy, grafiky,vžité postupy a formy používania klasických máp v praxi

Vývoj počítačovej tvorby máp:SYMAP = 1967 v USA Hardvardské laboratórium - jeden z prvých  kartografických programov na tvorbu tematických mápV 80. rokoch = pokles cien počítačov (rozvoj mikropočítačov IBM PC – 1983)GRADIS = systém používaný aj u nás, technologicky vyšší kartografický systém, ktorý umožňoval tvorbu a tlač digitálnych mápKoncom 80. a začiatkom 90. rokov = nástup technológií GIS (programových systémov na tvorbu a správu GIS – ARCINFO, SPANS ...)90. roky = stolné systrémy (desktop mapping – MAPINFO, ARCVIEW, GEOMEDIA ap.) sprístupnili počítačovú tvorbu tematických máp širokej používateľskej komunite osobných počítačov

Súčasná počítačová tvorba máp:2 prostrediach:..V technicky alebo projekčno-výrobne orientovaných počítačových systémoch:CAD,CAM,technický alebo projekčno-výrobný smer

V geoinformačne, resp. geograficky orientovaných počítačových informačných systémoch-geoinformačný albo geovedný smerge,oinformačné mapovanieŠpecializované formy tvorby máp – systémy: AM/LM,LIS,RIS,MIS..Programy: KOKEŠ = 1. program CAD na tvorbu máp na báze operačného systému DOS,TOPOL = jeden z prvých českých geoinformačne orientovaných systémov a T-MAPVIEWER = bol výkonným prehliadačom geografických dát

METODIKA TRADIČNEJ TVORBY TEMATICKÝCH MÁP3 základné stránky mapy: odbornu, techicku, esteticku.METODIKA POČÍTAČOVEJ TVORBY TEMATICKÝCH MÁP3 základných etáp:vstup dát a prvotné spracovanie, integrácia a správa dát,analýza, prezentácia a výstup dát Analýza a prezentácia dát-operácie – priestorové výbery a štatistiky, geometrické výpočty, sieťové a povrchové analýzy,Digitalizácia dát-proces, v ktorom na začiatku je analógová predloha na prevod do číselného tvaru a na jeho konci je komplexne spracovaný a usporiadaný súbor dát určený na ďalšie počítačové spracovanieZ hľadiska podielu priamej ľudskej práce operátora:ručná (manuálna,poloautomatická,automatickáZ hľadiska konečnej formy geometrických dátových štruktúr: rastrová digitalizácia (primárna),vektorová (sekundárna)Z hľadiska časovej odozvy a kontaktu s výpočtovou technikou:interaktívna (on line),neinteraktívna (off line)..KARTOGRAFICKÁ VIZUALIZÁCIA Interpolácia = kartografická metóda určujúca medziľahlé polohy (hodnoty) objektov alebo javov na mape s ohľadom na ich kartografické vyjadrenie,interpolačné programy (SURFER, ATLAS)programové moduly (TIN a GRID v programoch GIS ARCGIS a MGE)

Podľa miery ineraktívnosti a funkčnosti sa dajú elektronické mapy a atlasy rozdeliť do 3 skupín:na prehliadanie,interaktívne,analytické..Identifikácia vstupných zdrojov na tvorbu mapy:Informácie z katastra nehnuteľností (KN)katastrálna mapa (KM) = evidenčno-správne zdroje vstupných údajov na tvorbu mapy využitia zemeKM = polohopisná mapa veľkej mierky vyhotovená v katastrálnom konaní, zobrazujúca všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia evidované v katastri nehnuteľností, pozemky sú v mape zobrazené priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny a označujú sa parcelovými číslami a značkami druhov pozemkov, stavby sa zobrazujú priemetom ich vonkajšieho obvodu Štátny Informačný systém katastra nehnuteľností(ISKN)–poskytuje aktuálny prehľad o využívaní plôch (nehnuteľností) Transformácia = v počítačovej kartografii sa používa na transformáciu kartografických zobrazení a súradnicových systémovpriama (analytická),nepriama (numerická) 2 základné typy transformácií:helmertova, afinna