zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Komenského / Prírodovedecká fakulta / Ekonomia

 

ekonomia - ypracovane otazky (eko_vypracovane_otazky.doc)

 1. Kto je ministrom hospodárstva

Pavol Rusko

 

 1. Aké základné práva má vlastník akcie

 

 1. Podiel na zisku (dividendy)
 2. Podiel na riadení spoločnosti
 3. Účasť na valnom zhromaždení
 4. Zdedenie korpor. zisku
 5. Zdedenie dividend

 

 1. Hlavné príčiny nedokonalého trhu

 

 1. Nákladové podmienky – úspory z rozsahu výroby (automobilový priemysel)
 2. Bariéry konkurencie (bariéry vstupu na trh)
 1. Patentová ochrana
 2. Štát reguluje počet subjektov v určitom trhu
 3. Clá – chránia pozíciu výrobcu
 4. Diferenciácia produktu – napr. americké a európske autá sú iné

 

 1. Aká je fiškálna a monetárna politika, aký je ich vzťah

 

Fiškálna politika – je to politika o rozpočte, rozpočtová politika; vyjadruje aké sú peniaze, ako ľahko si ich môžeme požičať.

Monetárna – menová politika, optimálna politika; reguluje povinné minimálne rezervy

 

 1. zámerná fiškálna politika

 

- využíva automatické stabilizátory (daňová sústava), vyššie mzdy, tým aj vyššie dane, pružnosť v oblasti daňových príjmov

 

- hlavné nástroje zámernej fiškálnej politiky:

 1. verejné práce a iné programy výdavkov
 2. projekty verejnej zamestnanosti
 3. daňové sadzby

 

 1. Aké úlohy má svetová banka

 

(získava svoj kapitál od veriteľských krajín)

 1. Slúži celej krajine
 2. Nie je finančne sprostredková, plní makroekonomické úlohy
 3. Kontrola peňazí, inflácie, výmenné kurzy

 

 1. Požičiavať peniaze krajinám s nízkym dôchodkom
 2. Poskytnutie medzinárodných pôžičiek krajinám, ktorých projekty sa zdajú ekonomicky solídne, nemôžu však získať súkromné pôžičky pri nízkych úrokových sadzbách
 3. Dlhodobé pôžičky rozvojovým krajinám: stabilita národných mien

 

 1. Hlavné deformačné efekty inflácie

 

 1. Dochádza k prerozdeleniu bohatstva a dôchodku
 2. Deformácia cien
 3. Znižovanie hodnoty dlhu
 4. Deformácia úrokových sadzieb
 5. Deformácia daňových sadzieb

 

 1. Čo znižujeme prirodzenú mieru nezamestnanosti

 

Vzťah inflácie a nezamestnanosti

 1. PHILLIPSOVA krivka (1958)
 2. ak nižšia inflácia, potom vyššia nezamestnanosť.

 

 1. Čo je cenový index, aké poznáme druhy

 

Cenový index – vážené priemery individuálnych cien – váha tovaru odráža jeho ekonomický význam.

 

Druhy cenového indexu:

 1. Index spotrebiteľských cien
 2. Index cien výrobcov
 3. Deflátor

 

 1. Čo je inflácia a stakflácia

 

stakflácia – vysoká miera nezamestnanosti spojená s vysokou mierou inflácie

        inflácia – ak celková hladina cien rastie, je to znehodnotenie peňažnej jednotky

 

 

 

 

 

 1. druhy inflácie

 

 1. mierna – jednociferná, u nás 6-8%, pod 10%
 2. cválajúca – 2 – 3 ciferná, začínajú sa ekonomické ťažkosti
 3. hyperinflácia – dramatická situácia, ceny nestabilné, obeh peňazí sa zvyšuje

 

dôsledky inflácie:

 1. dochádza k prerozdeľovaniu dôchodkov a cien
 2. zníži sa dlh
 3. od veriteľom (strácajú) k dlžníkom (získajú)

 

 1. Chudoba, zdroje chudoby

 

Chudoba – situácia, kedy ľudia majú nedostatočné dôchodky (príjmy)

Zdroje chudoby         

 1. majetkové rozdiely
 2. rozdiely v osobných schopnostiach
 3. vzdelanie

 

 1. dopytová a nákladová inflácia

 

Dopytová inflácia – ak prudko rastie dopyt, narazí na nedostatok tovaru a služieb, dopyt rastie rýchlejšie ako potenciál ekonomiky, stúpnu ceny.

 

Nákladová inflácia – súvisí s výškou nákladov, ceny stúpajú, zvýšenie nákladov na mzdy

 

 1. inertná inflácia

 

dlhodobo očakávaná, očakávame ju a ani ju nevnímame, stabilné, automaticky sa prenáša do miezd

 

 1. Aké hlavné nástroje využíva centrálna banka

 

 1. Operácie na voľnom trhu
 2. Politika diskontnej sadzby (základná úroková sadzba; sťahovanie
 3. Minimálne rezervy bánk

 

 1. Aké sú fázy ekonomických cyklov

 

 1. Vrchol
 2. Najnižší bod
 3. Expanzia
 4. Recesia

 

 1. Základná logická podstata politickej ekonómie cyklov

 

„cyklus politiky“ – vychádza z pozorovania, že makroekonomickú politiku určujú politickí činitelia, ktorí sa budú pokúšať manipulovať ekonomiku tak, aby to podporilo ich úspech vo voľbách. (voliči dávajú prednosť obdobiam nízkej nezamestnanosti, rýchleho ekonomického rastu a nízkej inflácie)

 

Politici svojimi rozhodnutiami ovplyvňujú ekonomické subjekty; ak ekonomika nefunguje, vláda sa neudrží.

 1. Hlavné súvislosti klasifikovane v enviromentálnej ekonómii

počet zainteresovaných strán, podstata právnej stránky, ekonomické systémy

 

 1. Čo je protekcionizmus, kto ho podporuje

 

Protekcionizmus – ekonomický protekcionizmus spočíva v tom, že krajina obmedzuje dovoz, aby ochránila domáce odvetvia – zapríčiňuje zníženie dôchodkov. Zvýšia sa ceny dovozu a celý svet bude menej produktívny, znemožňuje sa efektívnosť, ktorú prináša špecializácia a deľba práce.

 

 1. Kto je ministrom financií

Ivan Mikloš

 

 1. amortizácia – druhy

 

amortizácia - predstavuje splácanie istiny (požičanej sumy)

- pokles hodnoty aktíva, odpisy pri opotrebovaní kapitálu

        

1. lineárna a 2. zrýchlená

 

 1. pohľad účtovníka a pohľad ekonóma na zúčtovanú hodnotu

 

 1. účtovník – dáva prednosť nadobúdacím nákladom ako technike merania hodnoty tovarov
 2. ekonóm – uprednostňuje používanie trhovej hoknoty tovaru pri meraní jeho hodnoty. Trhová hodnota vyjadruje hodnotu tovaru pri jeho najefektívnejšom a najlepšom použití.

 

 1. DPH – čo to je a koľko je teraz DPH

DPH – daň ukladaná podniku, ktorá predstavuje % z hodnoty pridanej spracovaním; teraz je 19%.

 

 1. čo sú obligácie

cenné papiere, ktoré dávajú štáty mestám

 

 1. M1, M2 čo to je

 

M1 – transakčné peniaze (peniaze, ktoré môžu hocikedy prísť), - mince, obeživo mimo bánk, šekové účty, neterminované vklady

M2 – peniaze v širšom zmysle, peniaze vôbec (M1 + QM = transakčné peniaze + kvázi peniaze = terminované vklady)

 

 1. ciele medzinárodného menového fondu

 

 1. spravuje medzinárodný menový systém
 2. pomoc krajinám pri vyrovnaní ich platobnej bilancie
 3. organizovať spoločnú reakciu na medzinárodnú dlhovú krízu (najmä o uplynulých rokoch)

 

 1. teória verejnej voľby

 

- časť ekonómie, ako štát riadi ekonomiku vo verejnom sektore, ako štát rozhoduje o výške daní, redistribúcii prostriedkov

- skúma spôsoby rozhodovania štátu, ako štát riadi ekonomiku vo verejnom sektore

 

 1. alternatívne rozhodovanie vo verejnej voľbe

 

 1. otázka spravodlivosti v kolektívnej voľbe – jednohlasné rozhodnutia
 2. kvalifikovanou väčšinou
 3. pomocou majority – jednoduchej väčšiny – „problém tyranie väčšiny“

 

 1. funkcie vlády
 1. efektívnosť
 2. rovnosť
 3. stabilizačná politika

 

 1. čo je platobná bilancia

 

- platobná bilancia - účtovná bilancia, ktorá zachytáva všetky ekonomické toky, ktoré prichádzajú do krajiny a z krajiny odchádzajú

- 1. debetné, 2. kreditné

 

 1. čím sa hodnotí ekonomická otvorenosť štátu

vývozom a dovozom kapitálu a statkov

 

 1. výhody medzinárodného obchodu
 1. rôznosť výrobných podmienok
 2. rôzne klesajúce náklady pre rôzne výroby
 3. rôznosť preferencií a záľub

 

 1. revalvácia a devalvácia

revalvácia – náhle zvýšenie hodnoty menového kurzu

devalvácia – náhle zníženie hodnoty menového kurzu

 

 1. čo je menový kurz a ako sa tvorí

 

menový kurz – cena zahraničnej meny vyjadrená v našich korunách.

typy pružného menového kurzu -         čistý plávajúci menový kurz

                                        regulovaný plávajúci menový kurz

 1. deflácia a dezinflácia

deflácia – opak inflácie, celková cenová hladina klesá

dezinflácia – pokles miery inflácie

 

 1. anticipovaná – neanticipovaná inflácia

 

sú to formy inflácie:

anticipovaná – očakávame ju, vieme o nejk a nemá dramatický dosah na prerozdeľovanie

neanticipovaná – nebezpečná forma inflácie

 

 1. zákon vzácnosti

v každej spoločnosti sú statky obmedzené, sú vzácne preto, lebo nedostatok zdrojov neumožňuje vyrábať všetky tovary, ktoré by ľudia chceli spotrebúvať.

 

 1. zákon klesajúcich výnosov

 

- približuje vzťah medzi inputmi (vstupy) a outputmi (výstupy)

- množstvo dodatočného outputu klesá, ak postupne pridávame jednotky inputov, pričom ostatné inputy ostávajú nezmenené.

 

 1. čo sú alternatívne náklady

 

sú to tzv. náklady opätovnej príležitosti – vybrať si jednu vec znamená vzdať sa iného za hodnotu statku, ktorého sme sa vzdali. (napr. náklady na VŠ, nakoniec sa to oplatí, lebo VŠ zarobí viac a jeho náklady sa mu vrátia...)

 

 1. krivka dopytu a čo vyjadruje

 

- vyjadruje vzťah medzi cenou tovaru a požadovaným množstvom

- platí zákon klesajúceho dopytu: keď cena tovaru rastie, dopyt po tovare klesá.

Požadované množstvo tovaru rastie, keď cena klesá)

 

 1. druhy nezamestnanosti

 

 1. frikčná – obdobie krátkodobej nezamestnanosti – ukončenie vzdelania, zmena bydliska
 2. štruktúrna – ľudia sa musia rekvalifikovať, dôsledok štruktúrnych zmien v ekonomike
 3. cyklická – sezónna nezamestnanosť

 

 1. prirodzená miera nezamestnanosti

 

- je hlavným ukazovateľom nezamestnanosti;

- počet nezamestnaných je nižší alebo sa rovná počtu voľných miest; (nerovná sa nule, to nie je cieľom)

- miera, pri ktorej sú sily pôsobiace na rast inflácie v rovnováhe, inflácia je stabilná

 

                                počet nezamestnaných

prirodzená miera nezamestnanosti = –––––––––––––––––––––––––––

                                celková pracovná sila

 

 1. tri nástroje ovplyvňovania ekonomiky štátom
 1. dane
 2. štátne výdaje
 3. regulácia

 

 1. reálna úroková miera

ten úrok, ktorý máme v banke skorigovaný mierou inflácie. (reálny pohľad na naše peniaze v banke, čo sa s nimi v banke deje)

 

 1. čo je recesia

 

ekonomický cyklus sa rozdeľuje na fázy:

1. recesie – ekonomika upadá; ak HDP poklesne v dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch, ekonomika je v recesii.

2. expanzie – ekonomika sa rozširuje, rastie HDP

 

 1. teória komparatívnych výhod

 

David Ricardo

Každá krajina sa bude špecializovať na výrobu takých tovarov a služieb a následne ich vývoz, ktorý môže vyrábať za nízkych nákladov. To čo by vyrábala s vysokými nákladmi, to bude dovážať.

 

 1. formy podnikania
 1. súkromné vlastníctvo
 2. partnerstvo
 3. akciová spoločnosť

 

 1. teória portfólia

ako by sme racionálne mali vkladať naše bohatstvo do zmesi vysoko a nízko rizikových aktív (akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, umelecké diela, autá...)

obsahuje – zmes nízkorizikových a vysokorizikových aktív

 

 1. čo je externalita

 

- spájajú životné prostredie a ekonomiku

- je to vedľajší produkt ekonomických procesov spôsobujúce nejakú formu degradácie životného prostredia

 

 1. nedokonalá konkurencia a jej formy

 

nedokonalá konkurencia - ak firma môže ovplyvniť cenu na trhu – nedokonalý konkurent

formy nedokonalej konkurencii:

monopol – extrém, 1 predávajúci, 1 poskytovateľ kontroluje výstup celého odvetvia súčasne výrobok je homogénny a neexistuje nijaký substitučný výrobok

 

oligopol – stav nedokonalej konkurencie; niekoľko predávajúcich, poskytovateľov. Ich počet nnie je veľký. Stretávanie záujmu malého počtu konkurujúcich si firiem.

 

Monopolistická konkurencia – veľa firiem vyrába rôzne produkty, ani jeden nemá veľký podiel na trhu. (diferencované produkty – napr. reštaurácie)

 

 1. vysvetli: štátny a verejný dlh, vnútorný a vonkajší dlh

 

štátny – štát si požičiava a vzniká štátny dlh

verejný – okrem štátneho dlhu obsahuje aj dlh obcí, za celý verejný sektor.

 

Vnútorný – dlh týkajúci sa subjektov zaregistrovaných na Slovensku, dlh v rámci vlastnej krajiny

Vonkajší – štát dlhuje cudzincom, zahraničným subjektom, krajinám

 

 1. coaseovský prístup
 1. opiera sa o voľný trh a vlastnícke práva
 2. racionálna akcia vlastníka
 3. ak je dobre definovaný trh, externality neexistujú

 

 

 1. 4 základné prvky rozvojového procesu z hľadiska štátu
 1. ľudské zdroje
 2. prírodné zdroje
 3. tvorba kapitálu
 4. technológie

 

 1. prečo hovoríme o rastúcom trende sekuritizácie v súčasnej ekonomike

rastie pohyb kapitálu prostredníctvom cenných papierov

 

 1. základné funkcie peňazí
 1. výmenný prostriedok
 2. jednotka zúčtovania
 3. uchovávateľ hodnoty

 

 1. podstata teórie efektívneho kapitalového trhu

jedná sa o trh, ktorý rýchlo spracúva informáciu a logicky reaguje a zabudováva do trhových cien

 

 1. rozdiel medzi dôchodkom a bohatstvom

 

dôchodok – tok peňazí; celkový objem peňazí, ktorý získa jednotlivec alebo domácnosť za určité obdobie: mzdy, výnosy.

 

bohatstvo – čistá peňažná hodnota všetkých aktív, ktoré človek v určitom okamihu vlastní.

 

 1. hlavné problémy odborov

 

 1. otázka štrajkov a ich organizovanie
 2. konkurencia neorganizovaných pracovníkov
 3. brzdenie produktivity
 4. problém nedokonalej konkurencie

 

 1. trh býka a medveďa

býk – makléri čakajú na vzostup ceny

medveď – makléri čakajú na pokles ceny

 

 1. trhový mechanizmus a typy procesov

 

- Trh označuje miesto, kde sa tovary kupujú a predávajú.

- Trh je mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa kupujúci a predávajúci navzájom ovplyvňujú, aby určili ceny a množstvá tovarov

 

3 typy procesov:         proces utvárania dopytu

proces utvárania ponuky

proces rovnovážnej ceny

 

 1. cenné papiere
 1. akcie a 2. dlžné cenné papiere
 1. na majiteľa, 2. na meno, 3. na doručiteľa

 

 1. antidampingové clá (protidampingové)

ak sa cudzí výrobca pokúša predávať tovar na našom trhu za vyššie ceny ako na domácom

 

 1. diskontná sadzba

základná úroková sadzba, (sťahovanie peňazí, uvoľnenie peňazí)

 

 1. predstavitelia neoklasickej ekonómie

Menger, Jevons, Walras, Keynes

 

 1. rozdiely: pozitívna – normatívna ekonómia, mikro – makroekonómia, input – output.

 

Pozitívna – konštatuje fakty, reálny opis správania sa ekonomiky.

Normatívna – vnáša etické a hodnotové postoje (aká by mala byť)

 

Mikroekonómia – skúma a opisuje správanie sa jednotlivých subjektov, fungovanie v menších jednotkách

Makroekonómia – skúma ekonómiu ako celok, na úrovni štátu

 

Input – vstup, veci, ktoré vstupujú do ekonomiky, najvýznamnejšie: 1. prírodné zdroje, 2. práca, 3. kapitál

Output – výstup, to, čo vychádza z výrobného procesu.

 

 

 

 

 

 1. miera inflácie – zmeny hladiny

 

         cenová hladina (roku t) – cenová hladina (roku t)

miera inflácie = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100 v %

                        cenová hladina (rok t-1)

 

 1. aká osobnosť je spojená s teóriou dlhých vĺn v ekonómii cyklov

Kondratieff – „kondratievovské dlhé vlny“

 1. popísal dlhodobé ekonomické cykly – dlhé vlny, 20. roky minulého stor.

 

 1. čo je príčinou ekonomickej stagnácie z hľadiska teórie cyklov

 

ekonomicky významné odvetvia prestanú rásť ešte predtým, ako novovytvárajúce sa odvetvia dosiahnu makroekonomickú dôležitosť

 

 1. krivka ponuky a jej pozadie

 

vzťah medzi trhovou cenou a množstvom tovarov

faktory ponuky:

 1. výrobné náklady
 2. cena substitučných výrobkov alebo služieb
 3. organizácia trhu (konkurencia)
 4. idiosynkretické faktory

 

 1. skutočný, štruktúrny a cyklický rozpočet

 

 1. skutočný – rozpočet v nominálnom vyjadrení, spríjmami a výdavkami
 2. štruktúrny – aké by boli príjmy a výdavky, deficity, keby stát fungoval na úrovni potencionálneho produktu
 3. cyklický – rozdiel medzi skutočným a štruktúrnym rozpočtom

 

 1. aké sú sociálne účinky nezamestnanosti a definuj základné kategórie obyvateľstva pri sledovaní nezamestnanosti

 

sociálne účinky – zhoršenie fyzického a psychického zdravia, trauma, zvýšenie počtu srdcových ochorení, alkoholizmus, samovraždy, drogová závislosť

 

 1. z pohľadu veku: mladí, ktorí vstupujú na trh práce a ľudia tesne pred hranicou odchodu do penzie
 2. z hľadiska rasových a etnických problémov: u nás rómska komunita
 3. z pohľadu jazykových súvislostí: tí ktorí neovládajú jazyk krajiny
 4. z pohľadu vzdelania
 5. s ohľadom na dĺžku nezamestnanosti

 

 1. informačné problémy v environmentálnej ekonómii

 

 1. chýba presná informácia o podstate externality, nákladoch a výhodách rôznych alternatív ich riešenia
 2. odhaľovanie informácií súkromného charakteru u jednotlivcov, firiem, krajín a dohodnutie kooperačných dohôd
 3. väčšina envi. externalít je neurčitá vo svojich efektoch

 

 1. aká je najčastejšia miera povinných bankových rezerv a aká je ich úloha

 

miera povinných bankových rezerv je vyše 10% šekových účtov (prostriedkov), ktoré musia byť uložené v centrálnej banke

ich úloha je regulovať ponuku peňazí

 

 1. čo je úroková miera a druhy

 

úroková miera – výnos z finančných aktivít, t.j. ročný výnos z požičaných fondov alebo výnos (úrok) v % za určité časové obdobie

 

druhy: 1. reálna, 2. nominálna

 

 1. efekty a formy kolektívneho rozhodovania

efekty:

 1. škodlivé - škodia všetkým
 2. redistribučné – postihujú rôzne skupiny obyvateľstva
 3. efektívne – pozitívny efekt pre všetkých

 

 1. hypotéza o vytláčaní

 

úrokové sadzby sú zvýšené, štát vytlačí súkromných investorov; štáty vynakladajú veľké prostriedky na veľké projekty, čo nakoniec pri súťaži vytlačí prostriedky súkromných investorov.

 

 1. privatizácia

 

užšom slova zmysle to znamená prevod majetku od jednej skupiny vlastníkov (vláda, štát), k inej skupine (súkromní vlastníci, spoločnosti vlastnené súkromnými akcionármi...)

 

 

 

 

 1. fúzie – charakteristika a základné typy

 

fúzie – spoločnosti, ktoré sa spájajú

 

 1. horizontálne – spájanie spoločností v tom istom odvetví
 2. vertikálne – spájanie firiem, kt. na seba vo výrobe nadväzujú (píla- nábytok)
 3. konglomerátne – spájanie bez vzájomného vzťahu(malé obchody kúpili cestovku)

 

 1. chicagska škola

Friedman, Hayek – veria, že konkurenčné trhy zbavené štátnych intervencií vedú k najefektívnejšiemu fungovaniu ekonomiky, zástanci voľného trhu

 

 1. Okunov zákon

každému 2% poklesu HDP oproti potencionálnemu zodpovedá rast miery nezamestnanosti o 1%

 

 1. kde sa nachádzajú burzy cenných papierov

koncentrácia na pár miestach, kľúčové centrá – burzy – New York, Tokyo, Londýn, Zurich, Honkong, Frankfurt

 

 1. rozdiel medzi primárnym a sekundárnym trhom

primárny – predávajú sa cenné papiere prvonadobúdajúcemu, je kvalitný, dobré firmy, zverejnené podmienky

sekundárny – existujúce cenné papiere sa predávajú ďalej prostredníctvom burzy

 

 1. hlavné prístupy protiinflačnej politiky

pracuje na nich vláda, centrálna banka

 1. kontrola cien a miezd – z krátkodobého hľadiska
 2. dobrovoľné mzdové a cenové smernice
 3. slobodný voľný trh
 4. špecifická daňová politika – extra zdanenie, ak sa niekomu rýchlo zvýši mzdový fond

 

 1. protitrustova politika a jej podstata

 

verejná politika zamedzuje možnému poškodzovaniu zo strany veľkých firiem

– cenová diskriminácia – proti prepájaniu správnych rád spoločností

dohoda o obmedzení produkcie, rozdelenie trhu, bezohľadná cena fixácia cien

- zákaz činností namierených proti konkurencii

- brániť vzniku fúzií, ktoré by oslabili konkurenciu

- zákaz monopolizácie

 

 1. agregátny a celkový tovar

 

agregátny tovar – tovar, služba, ktoré chce firma vyprodukovať v danom období

celkový tovar – tovar, služba, ktoré firma vyprodukovala v danom období

 

 1. základné podmienky existencie kapitálového trhu

 

kapitál (peniaze, obligácie...) a investor

umožňuje pohyb kapitálu za najvhodnejším zúžitkovaním, t.j. aby sa úspory, ktoré sú v ekonomike dostali do rúk investorov

riziko investícií – určitá pravdepodobnosť nenávratností investícií

očakávaný zisk – čím vyššie riziko, tým vyšší by mal byť zisk

 

 1. menový systém

 

predstavuje systém pravidiel, úprav a inštitúcií, v rámci ktorých sa vykonávajú a prijímajú platby za transakcie prekračujúce národné hranice (t.j. cena zahraničnej meny vyjadrená v našich korunách)

typy – zlatý štandard, pružné menové kurzy (čistý plávajúci menový kurz, regulované plávajúce kurzy)

 

 1. exogénne a endogénne teórie cyklov

 

exogénne – zdroj ekonomických cyklov vo výkyvoch niečoho čo je mimo ekonomického systému (pohyb obyvateľstva, v podnebí, vojnách...)

endogénne – mechanizmus vnútri samého ekonomického systému

 

 1. vlastníctvo vo firme

a.s., s. r. o.

 

 1. Organizácie GATT a WTO

GATT – organizácia bojovala za zníženie colných opatrení

 

 

 1. Marxizmus, komunizmus, socializmus, aké boli v tom období reformy
 2. Niečo po zdanení v environmentálnej ekonomike?
 3. kapitál – čo to je, kapitálové statky
 4. arbitrážne komisie
 5. tragédia spoločného vlastníctva

 

 

 

Smery Z manaž.: Vedecké priemyslové riadenie – Taylor, Škola ľudských vzťahov – Mayo, Správne riadenie – Fayol, Byrokratické riadenie - Weber

Súč. manaž.: Procesné prístupy – Dale, Weihrich, Psychologicko-sociálne – McGregor, Maslow, Systémové – Barnard, Kvantitatívne – Morse, Empirické - Drucker, Chandler, Mintzberg

„7S“ : 1. strat, 2. štrukt, 3. syst, 4. spolupr, 5. štýl, 6. schop, 7. zdieľ.hodn.

Vonk.prostredie: Životné, sociálne, polit-správne, právne, kult-vých., tuzem. a zahranič. podnikat.,

Podnikat. Stratégia:  misia firmy, silné a slabé stránky firmy, zdrojové možnosti, stanovenie sústavy cieľov, formulácia scénarov, preverenie vhodnosti zvol. stratégie, realizácia stratégie

MBO: využíva sa na uľahčenie formuláciazladenie strat. cieľov,  harmonické plnenie (tvorba cieľov nadobúda konkrétnu predstavu), kontroly plnenia cieľov, (z úrovne plnenia či neplnenia cieľov sa vyvodzujú závery)

Postupy vytvárania a adaptácie OŠ: vytypovanie činnosti, deľba práce, združovanie čin. do ŠJ, doriešenie právomoci a zodpovednosti, zaistenie koordinácie.

Klasifik. person:  plánovanie, zaistenie, výber, nasadenie, hodnotenie spolupr. a jeho dôsledky (zaradenie a kvalifikácie), odmeňovanie a podmienky práce.

Teórie motivácie:

poznanie motiv. príčin: Maslowova, Herzbergova, Alderferova, McClellandova

priebeh motiv. procesu: Vroomova, Porterova a Lawlerova, Adamsova, Skinerova

špeciálne účely: participácie zamestnancov na rozhodovaní, sebamotivácia manažérov, ostatné motiv. prístupy.