zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Komenského / Prírodovedecká fakulta / Geografia mesta

 

mesto - tahak (mesto_tahak3.doc)

Črty prímestskej zóny:1.obklopuje kompaktne zastavané vnútormé mesto 2.je heterogénnym územím 3.je územím prelínania sa vidieckeho spôsobu života s mestsk. spôsobom života 4. je tvorená územiami , kt nie sú administratívnou súčastou mesta 5. je vnútorne diferencovaná z hladiska urbanizácie 6. zvyšovanie urbanizácie v prímests. zóne má z priestorového hladiska selektívny charakter. Vznik a vývoj suburbanizácie- siahajú do Angl.v 18. st.sa rozšírila medzi prísluš.buržoázie moda vlastnit vilu vo vidieckom prostredí a v blízkosti mesta.Výraznejšie sa prejavila v 19.- 20. st.,hl.faktory: technolog.,ekonom., soc.kult., demog., enviro., a inštitucionálne. Spočiatku sa výrazne presadila v USA, velký rozsah po II.sv.vojne. Podmienila ju: vysoká natalita, dopyt po bývaní, podpora výstavby dialníc, bytová politika vlády. Rezidenčná sub.bola nasledovaná komerč.,kt.využila lahku dostupnosť pozemkov s nízkou cenou. Nová fáza sub.-postmoderná urb., hl.prejavom –vznik okrajových miest. Sub. proces v záp. Europe – neskôr ako v USA. Otázky pri precizovaní sub.:1.či sub., kt.je spätá s dekoncentračnými procesmi a teda presunom obyv.a inštitúcií z vnút.mesta do prím.zóny musí byť nutne spätá so stagnáciou resp.úpadkom centra a vnút.mesta. 2.Či je nutnou podmienkou sub. premiestňovanie obyv. a komerč.aktivít výlučne z vnút. jadra aglomerácie. 3.či všetky nové aktivity v prím. zóne možno spájať so sub. 5 zákl.atribútov sub.: 1.decentral.obyv.v mestskej aglom.z centrálnej časti mesta a jadra do prím.zóny. 2.envirom.hladiská a želania obyv.bývať v kvalitnejšom prostredí. 3.nárast dochádzky za prácou s prim.zóny do centra mesta. 4.zotieranie hraníc medzi mest.a vidieckym priestorom.

5.sub je spätá s určitými štádiami životného cyklu ľudí. Priestorové formy rezidenčnej sub.:

1.vyplňanie volných parciel v rámci prim.sídiel 2.výstavba nových domov na okrajoch prím. sídiel 3.výstavba kolónií rodinných domov 4. výstavba samost.rezid.kolónií 5.výstavba solitérnych domov oddelených od ostatnej zástavby nezastavaným územím. 5 zákl.dimenzií faktorovej ekológie BA: rodinný status, soc.profes.status (vysoký podiel vysokoškol.vzdel., podnikateľov,pracujúcich vo vybraných službách,vybavenosť domácností internetom, bývanie v súkr.bytoch), status bývania (obyv.bývajúce v hustej mestskej zástavbe centra), reprodukčný status (najvitálnejšia mladá mestská popul.), status ekonom.aktivity.

Faktory podmieňujúce rozmiestnenie bytového fondu v BA: podľa Očovského 1.všeob.-urbanizácia, indus.,kolektivizácia poľnohosp., direktívne rozmiestňovanie investícií , plánovaná prestavba osídlenia. 2.špecifické-vyplývajú z miestnych podmienok, jednotlivé fcie BA , prírodné podm.,bariéry,blízkosť štátnych hraníc zdroje hosp.činností,demog.vývoj, polit.-geog.faktory. 3 skupiny faktorov na rozmiestnenie byt.fondu BA : 1.prírodné : a,morfogeografické (M.Karpaty,Podun.níž.,Záhor.níž.) b,hydrogeografické-Dunaj c,klimageog. 2.politickospoločenské-prihraničná poloha mesta (hranica s Rak.a Maď.), zmeny administrat. Hraníc mesta, prijímanie zákonov, nedostatok finanč.prostr. 3.hospodárske: vývoj jednotlivých fcií mesta, vybudovanie umelej bariéry priestorového rozvoja mesta na východnom okraji mesta, vývoj dopravnej infraštruktúry.