zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Komenského / Prírodovedecká fakulta / Sociológia

 

test (socio_test1.doc)

 1. Vymenujte 3 znaky sociálnej skupiny

-sociálna interakcia členov podľa pravidiel skupiny

-príslušnosť k sociálnej skupine

-skupinová identita

 

 1. Vymenujte typy vodcov soc. Skupiny

-inštrumentálny /formálny/ - úloha organizátora

-expresívny /neformálny/ - tvorca nálady v skupine

 

 1. Druhy sociálnych skupín

-podľa väzby medzi členmiprimárne – osobné vzťahy (menej členov)sekundárne – sprostredk. vzťahy (viacej členov)formálne – priamy aj nepriamy kontakt, viac členov, špecializovanejšie členstvo, menej solidárne (napr. armáda)neformálne – priamy kontakt, univerzálnejší charakter, menej členov → intímnejší vzťah, viac solidárna, jednota (napr. rodina)

-podľa typu solidarity členovvnútorné – človek do nej patrí

- vonkajšie – človek nepatrí do nej

-podľa spätosti jednotlivca a skupinyčlenské – jednotlivec je členom                                        - referenčné – orientuje sa sem /či je alebo nie je členom/

 

 1. Vymenujte základ stratifikácie

-moc – presadenie vlastných záujmov nátlakom alebo ovplyvňovaním

-ekonomic.postavenie – majetok a príjem (sila peňazí)

prestíž – spoločenské postavenie, úcta dané „body“ nemusia navzájom súvisieť

 

 1. Charakterizujte vlastnými slovami sociálnu mobilitu

pohyb jednotlivcov a skupín v stratifikačnom systéme

 

 1. Delenie sociálnej mobility

- horizontálna – pohyb v rámci jednej vrstvy

- vertikálna – pohyb medzi vrstvami

 

 1. Charakterizujte stratifikačné systémy

Relatívne uzavreté – minimálna sociálna mobilita, vrodený status, (otrokárstvo, kastovníctvo, stavovstvo)

Relatívne otvorené – zvýšená sociálna mobilita, status získaný vlastným pričinením

 

 1. Vymenujte aspoň 3 druhy sociálnych zdrojov

Prírodné prostredie, vývoj populácie, vedecko-technic. pokrok, kultúra spoločnosti, kolektívne správanie

 

 1.         Vymenujte teórie sociálnej zmeny

Evolucionistické, cyklické, funkcionalistické, konfliktualistické

 

 1. Vymenujte manželstvo podľa formy vzťahu

Monogamia – 1 muž + 1 žena

Polygamia – 1 muž + veľa žien, 1 žena + veľa mužov

Skupinové manželstvo – veľa mužov + veľa žien

 

 1. Ako môže spoločnosť normami regulovať výber partnera

exogamia – manželstvo medzi členmi rôznych sociálnych skupín

endogamia – manželstvo medzi členmi rovnakej sociálnej skupiny

 

 1. Napíšte aspoň 3 úlohy rodiny
 1. regulujú sexuálne správanie jedincov, zabezpečuje reprodukciu spoločnosti, podieľa sa na socializácii členov rodiny, členovia si navzájom poskytujú starostlivosť, ochranu, citovú oporu, sprostredkúvajú sociálne zaradenie svojich členov do spoločnosti a zabezpečujú ekonom. spoluprácu členov rodiny

 

 1. Vymenujte typy rodiny

1.podľa toho aké vzťahy prevládajú:

- manželské – na prvom mieste sú manželia a ich potomstvo a až potom ostatná rodina

- príbuzenské – základ rodinných vzťahov tvoria pokrvní príbuzní a manželskí partneri sú až na druhom mieste

2.podľa vzoru autority v rodine:

- patriarchálne – moc v rodine je v rukách muža (v súčasnosti prevláda)

- matriarchálne – moc je v rukách žien (v súčasnosti ojedinelý jav)

- egalitárne – moc, práva a povinnosti sú rovnomerne rozdelené medzi oboch partnerov

3.podľa odovzdania pôvodu potomstva:

- patrilineárny – určovanie pôvodu detí výlučne z rodiny otca

- matrilineárny – určovanie pôvodu detí výlučne z rodiny matky

- bilaterálny – pôvod vychádza aj z otcovej aj z matkinej strany

 1. Čo je charakteristické pre komunitu – inštitúcia susedstva

Komunita – skupina ľudí žijúcich a spolupracujúcich na určitom území, kde sa odohráva najväčšia časť ich života