zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Komenského / Prírodovedecká fakulta / Verejná správa

 

Test (vs_test.doc)

1. otázka

....................., ...............................: Stratégia samosprávnych územných celkov.

..........................................: Občan a verejná správa.

....................., ................................: Veřejná správa.

..........................................: Základy verejnej správy.

 

 

2. otázka

čím je špecifická zbierka zákonov...............................................................................................

................................................................................................................Zákon ......... č.../.......s.3

Zákon ........ č. ....../1990 ..... o obecnom zriadení. Zbierka zákonov........., Č 60, s. 12931306.

Zákon ........ č. 40/1993 ..... o štátnom občianstve SR. Zbierka zákonov ........ Č 10, s. 236238.

 

 

3. otázka

V procese schvaľovania sa môžeme stretnúť so ............... termínmi, z ktorých je najdôležitejší ................................................................. .

Charakteristickou črtou legislatívneho procesu od roku 1990 je častá ....................................... právnych dokumentov.

 

 

4. otázka

Charakterizujte tieto časopisy:

Verejná správa ..........................................................................................................................

Obecné noviny ..........................................................................................................................

Parlamentný kuriér ....................................................................................................................

 

 

5. otázka

Vypíšte a popíšte www.stránky , ktoré vznikli  v roku 2003 2004

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

6. otázka

Vysvetlite pojmy verejnej správy:

Verejná správa ..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Územná samospráva ................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Záujmová samospráva ..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

7. otázka

Preložte tieto pojmy:

Public Administration ...............................................................................................................

Public Service ...........................................................................................................................

State Service .............................................................................................................................

Public Policy .............................................................................................................................

8. otázka

Doplňte údaje do tabuľky:

Rok

Miesto konania

Komisie a prac. skupiny

Komisie verejnej správy

Predseda

1988

Sydney

22+6

Geography and Public Admin.

Bennet, V. Británia

1992

Washington, D.C.

24

Geography and Public Admin.

Barlow, Kanada

1996

Haag

24

Geography and Public Admin.

Barlow, Kanada

2000

Seoul

 

Geography and Public Policy

Wastl-Walter, Švajčiarsko

2004

Glasgow

28+2(prac. Komisia)

Geography and Public Policy

Wastl-Walter, Švajčiarsko

 

 

9. otázka

K názvu odboru doplňte fakultu, VŠ a sídlo:

Verejná správa a regionálny rozvoj ..........................................................................................

Verejná ekonomika a správa ....................................................................................................

Ekonomika a manažment v. služieb .........................................................................................

Ekonomika a správa území .......................................................................................................

Manažment verejnej správy a regiónov ....................................................................................

 

 

10. otázka

Vymenujte hlavných funkcionárov samosprávy mesta v minulosti

................................ ...................................................................................................................

................................ ...................................................................................................................

Až neskôr v 17. storočí bola vytvorená funkcia ................., ktorá si vyžadovala....................... .

Zoznamy hlavných predstaviteľov samosprávy mesta od najstaršej histórie majú spracované mestá: ......................., ................................... .

 

 

11. otázka

Vypíšte a stručne charakterizujte orgány obecného zastupiteľstva:

............................... ....................................................................................................................

............................... ....................................................................................................................

............................... ....................................................................................................................

............................... ....................................................................................................................

............................... ....................................................................................................................

Orgány mestskej časti BA a KE:

......................................................, ....................................................,

Ostatné mestá:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

12. otázka

Regionálna samospráva ............................................................................................................ Orgány samosprávneho kraja ....................................................................................................

Počet poslancov sa určuje podľa kľúča.........................................................................................

Voľby vyhlasuje ....................................... a určí deň 90 dní pred ich konaním.

.................................. uskutočňujú sa každé 4 roky (1990, 1994, 1998, 2002)

.................................. na neobsadené posty v samospráve v priebehu volebného obdobia, spravidla niekoľkokrát do roka.

13. otázka

ZMOS .......................................................................................................................................

Združuje väčšinu ...................................................... (cca ...... %), vznikol v roku......................

A jeho predsedom je..........................................., orgány ZMOS-u sú: .................................... ......................................................................................................................................................,najdôležitejší je ............................... .

 

 

14. otázka

heraldika .............................................., vexilológia .............................................................

sigilografia resp. sfragistika .....................................................................................................

Heraldické kovy ........................................................................................................................

Heraldické farby ......................................................................................................................

Blazón ......................................................................................................................................

.

 

15. otázka

V súčasnosti sa v SR uplatňuje jednotný..........................................štít + načrtnúť.

Nakresliť 3 štíty, ktoré sa používali v minulosti a jeden z nich sa používa aj v súčasnosti:........ .......................................................................................................................................................

Načrtnúť + priradiť k etape erby

BA ............................................................................

BB ............................................................................

KE ............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. otázka

voľbu prezidenta vyhlasuje ...............................(čím)..............................o..................................

referendum vyhlasuje.........................................(čím)..............................o..................................

Z doterajších ..... referend bolo úspešné ............., týkajúce sa ..................................................

 

17. otázka

Organizačná štruktúra ministerstva aj charakterizovať:

................................ ...................................................................................................................

...............................(12) ........................................................................................................... Ministerstvo sa člení na .......................... a .......................................

Sekciu riadi ................................................., sekcia sa môže členiť na ......................................, odbor riadi ................................................. .

Úrad ministerstva plní úlohy spojené s ............................................, ..................................... a .................................. zabezpečením činnosti ministerstva. Na čele úradu je ......................... .

Poradné orgány zriaďuje ich ......................................... .

charakterizujte ministerstvo školstva SR ................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

18. otázka

do roku 1990 trojstupňový systém národných výborov:

.....................................................

.....................................................

....................................................

Miestna štátna správa sa rozčlenila na:

...................................................... ............................., ................................., ...........................

......................................................

K 1.1.2004 zanikli ....................................... a boli nahradené  sieťou ........................................

a sieťou špecializovaných úradov + 3 vymenujte ........................................................................

......................................................................................................................................................

 

19. otázka

Vymenujte štátne symboly SR  a popíšte ich:

...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

20. otázka

Doplňte chýbajúce druhy  pozemkov:

Orná pôda, ......................, ......................, záhrady, ovocné sady, TTP ..................................., lesné pozemky, ......................................., .........................................., ostatné plochy.

Ústredný orgán .............................................................................................

Miestne orgány ............................................., .............................................

 

21. otázka

čo tvorí sústavu súdov a napísať aj stupne:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................ zriadený na základe zákona od 1. augusta 2003.

Vojenské súdy konajú a rozhodujú v ...........................................................................................

Vojenské obvodové súdy .......................................................

Vyšší vojenský súd ................................................................

22. otázka

Rada Európy bola založená v roku ............ západoeurópskymi štátmi. Hlavné orgány rady sú: Výbor ministrov sa skladá z .................................................... členských štátov.

................................ má .......... členov a ............. náhradníkov z parlamentov členských štátov.

Kongres miestnych a regionálnych samospráv ............., nahradil predchádzajúcu inštitúciu ........................................................................................................ ( založená v roku 1961)

Raz do roka má plenárne zasadnutie v ......................................... . Skladá sa z dvoch .............. Jedna reprezentuje .................................................... a druhá ............. regionálnych samospráv.

Všetkým trom orgánom slúži ......................................, na čele ktorého je .................................

 

 

23. otázka

Každý európsky dokument bol vydaný vo ................................................., všetky doterajšie dokumenty sú .............................. usporiadané a majú svoje .................................. číslo.

Doplň roky prijatia dokumentov:

........... Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami a orgánmi.

........... Európska charta miestnej samosprávy

........... Európska charta miest

 

 

24. otázka

Doplniť zmluvy:

1992 ........................................................................................................................................

1997 ........................................................................................................................................

2001 ........................................................................................................................................

 

 

25. otázka

6 zakladajúcich členov EÚ:

.......................................................................................................................................................

1973 ...........................................................................................................................................

1981 ...........................................................................................................................................

1986 ...........................................................................................................................................

1995 ...........................................................................................................................................

2004 ..........................................................................................................................................

 

 

26. otázka

Európsky parlament je jedinou inštitúciou spoločenstva, ktorá ...................................................

Diskusie, názory a rezolúcie sa zverejňujú v ...............................................................................

V roku 2004 sa volilo .......... poslancov (za SR ....... poslancov).

Parlament zasadá .................................................. raz ............................................ .

V EP pracuje .... stálych výborov, prácu EP organizuje ........................................., ktorý vedie

..................................................... so stálym personálom v počte približne ...........pracovníkov.

V parlamente sa používa ............ oficiálnych jazykov.

 

 

 

27. otázka

Uveďte rozdiel:

Rada Európy .............................................................................................................................

Európska rada ...........................................................................................................................

Rada EÚ ....................................................................................................................................

 

 

28. otázka

O ustanovení Konventu o budúcnosti Európy rozhodla ............................ na .............................

v roku s cieľom ..................................................... .

kedy a čím sa skončila jeho činnosť? ...........................................................................................

......................................................................................................................................................

 

29. otázka

Ústavná zmluva EÚ sa vnútorne člení na ...................... a 4 časti:

1. časť ..................................................................................................

2. časť ..................................................................................................

3. časť ..................................................................................................

4. časť ..................................................................................................

 

???????

Deň Európy ..........................

Činnosť Rady Európy .............................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................