zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Komenského / Prírodovedecká fakulta / Verejná správa

 

Vypracovane otazky (vs_vyprac_otazky.doc)

1. otázka

Hamalová, Žárska: Stratégia samosprávnych územných celkov.

Machajová: Občan a verejná správa.

Pomahač, Vidláková: Veřejná správa.

Škultéty: Základy verejnej správy.

 

2. otázka

čím je špecifická zbierka zákonov: „...tvorí súbor čiastok postupne vydávaných v priebehu kalendárneho roka s následne vydávaným titulným listom ročníka Zbierky zákonov...“   Zákon NRSR č1/1993s.3

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Zbierka zákonov ČSFR, Č 60, s. 12931306.

Zákon NRSR č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve SR. Zbierka zákonov SR Č 10, s. 236238.

 

3. otázka

V procese schvaľovania sa môžeme stretnúť so štyrmi termínmi, z ktorých je najdôležitejší dátum nadobudnutia splatnosti .

Charakteristickou črtou legislatívneho procesu od roku 1990 je častá novelizácia právnych dokumentov.

 

4. otázka

Charakterizujte tieto časopisy:

Verejná správa dvojtýždenník, časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu

Obecné noviny týždenník miest a obcí, vychádza pri ZMOSe od roku 1991 ako odbornometodický týždenník pre komunálnu sféru

Parlamentný kuriér mesačník od roku 1995, časopis NRSR o problémoch verejnej správy na národnej úrovni

 

5. otázka

Vypíšte a popíšte www.stránky , ktoré vznikli  v roku 2003 2004

www.obcan.sk vládny portál (od mája 2003), verejný informačný portál, len zhromažďuje doterajšie možnosti do jedného súboru, umožňuje pred návštevou úradu dozvedieť sa o ňom

www.notar.sk Centrálny notársky register (od 1.1.2003), jednotná databáza notárskych údajov

www.katasterportal.sk najväčší portál verejnej správy, údaje o vlastníkoch, nehnuteľnostiach a právach k nim.

 

6. otázka

Vysvetlite pojmy verejnej správy:

Verejná správa služba verejnosti, správa verejných záležitostí vykonávaná vo verejnom záujme

Územná samospráva charakteristická črta právo na združovanie za účelom obhajovania svojich práv a spoločných záujmov

Záujmová samospráva všetky inštitúcie, ktoré svoju funkciu odvodzujú od združovacieho práva a ktoré spája konkrétny spoločenský záujem

 

 

7. otázka

Preložte tieto pojmy:

Public Administration Verejná správa

Public Service Verejná služba

State Service Štátna služba

Public Policy Verejná politika

 

8. otázka

Doplňte údaje do tabuľky:

Rok

Miesto konania

Komisie a prac. skupiny

Komisie verejnej správy

Predseda

1988

Sydney

22+6

Geography and Public Admin.

Bennet, V. Británia

1992

Washington, D.C.

24

Geography and Public Admin.

Barlow, Kanada

1996

Haag

24

Geography and Public Admin.

Barlow, Kanada

2000

Seoul

 

Geography and Public Policy

Wastl-Walter, Švajčiarsko

2004

Glasgow

28+2(prac. Komisia)

Geography and Public Policy

Wastl-Walter, Švajčiarsko

 

 

9. otázka

K názvu odboru doplňte fakultu, VŠ a sídlo:

Verejná správa a regionálny rozvoj Národohosp. fak. EU, BA

Verejná ekonomika a správa Ekonomická fak. UMB, BB

Ekonomika a manažment v. služieb Ekonomická fak. UMB, BB

Ekonomika a správa území Ekonomická fak. UMB, BB

Manažment verejnej správy a regiónov Fak. humanitných a prírodných vied PU, Prešov

 

10. otázka

Vymenujte hlavných funkcionárov samosprávy mesta v minulosti

Župan hlavný predstaviteľ stolice, župy; podžupan

Slúžny hlavný predstaviteľ slúžnovských okresov

Až neskôr v 17. storočí bola vytvorená funkcia notára, ktorá si vyžadovala vzdelanie.

Zoznamy hlavných predstaviteľov samosprávy mesta od najstaršej histórie majú spracované mestá: Kremnica, Skalica .

 

11. otázka

Vypíšte a stručne charakterizujte orgány obecného zastupiteľstva:

Obecná rada iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán

Komisie obec. zastupiteľstva stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány

Obecný úrad výkonný orgán obec. Zastupiteľstva a starostu zložený z pracovníkov obce.

Obecná polícia zriaďuje ju len obec, ktorej to dovoľuje rozpočet obce.

Obecný požiarny zbor dobrovoľný požiarny zbor.

Orgány mestskej časti BA a KE:

Miestne zastupiteľstvo

Starosta mestskej časti

Ostatné mestá:

Výbory mestských častí mesto ich môže zriaďovať v mestských častiach

Spoločný obecný úrad

Spoločný stavebný úrad

 

 

 

12. otázka

Regionálna samospráva Vyššie územné celky (VÚC)samosprávne kraje

Orgány samosprávneho kraja zastupiteľstvo a predseda samosprávneho kraja

Počet poslancov sa určuje podľa kľúča 1 poslanec na 12 15 000 obyvateľov

Voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlasuje predseda NR SR.

Riadne voľby uskutočňujú sa každé 4 roky (1990, 1994, 1998, 2002)

Doplňujúce voľby na neobsadené posty v samospráve v priebehu volebného obdobia, spravidla niekoľkokrát do roka.

13. otázka

ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska ( najvýznamnejší reprezentant miest a obcí SR)

Združuje väčšinu miest a obcí SR (cca 95 %), vznikol v roku 1990

A jeho predsedom je starosta obce Štrba Sýkora, orgány ZMOS-u sú: snem, rada, predseda, predsedníctvo, kontrolná a revízna komisia, zmierovacia komisia, sekcie.

najdôležitejší je snem .

 

14. otázka

heraldika veda o erboch,

vexilológia náuka o vlajkách

sigilografia resp. sfragistika náuka o pečatiach

Heraldické kovy zlato a striebro

Heraldické farby červená, modrá, čierna, zelená

Blazón odborný opis erbu, má byť čo najstručnejší

 

15. otázka

V súčasnosti sa v SR uplatňuje jednotný polokruhlý štít + načrtnúť.

Nakresliť 3 štíty, ktoré sa používali v minulosti a jeden z nich sa používa aj v súčasnosti:

  1. mandľovitý štít, 2. trojuhlý štít, 3. polokruhlý používa sa aj dnes

 

 

 

 

 

 

Načrtnúť + priradiť k etape erby Bratislavy, Banskej Bystrice, Košíc.

BA 1.etapa, mestské opevnenie na červenom podklade

BB 4. etapa, bieločervené pruhy

KE 4. etapa, bieločervené pruhy + ľalie

 

 

 

 

 

 

 

16. otázka

voľbu prezidenta vyhlasuje predseda NR SR (čím)rozhodnutím voľbe prezidenta SR

referendum vyhlasuje prezident SR (čím) rozhodnutím o vyhlásení referenda

Z doterajších 5 referend bolo úspešné len jedno, týkajúce sa vstupu SR do EÚ .

 

17. otázka

Organizačná štruktúra ministerstva aj charakterizovať:

Minister riadi ministerstvo a zodpovedá za jeho činnosť

Štátny tajomník (12) v čase neprítomnosti zastupuje ministra

Ministerstvo sa člení na sekcie a odbory

Sekciu riadi generálny riaditeľ, sekcia sa môže členiť na odbory, odbor riadi riaditeľ .

Úrad ministerstva plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti ministerstva. Na čele úradu je vedúci .

Poradné orgány zriaďuje ich minister .

charakterizujte ministerstvo školstva SR ústredný orgán štátnej správy pre ZŠ, SŠ, VŠ, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, informatiku, štátnu starostlivosť o mládež a šport.

 

18. otázka

do roku 1990 trojstupňový systém národných výborov:

krajské národné výbory (KNV)

okresné národné výbory (ONV)

mestské a miestne národné výbory (MsNV, MNV)

Miestna štátna správa sa rozčlenila na:

Všeobecnú štátnu správu okresné úrady, obvodné úrady, matriky

Špecializovanú štátnu správu

K 1.1.2004 zanikli okresné úrady a boli nahradené  sieťou obvodných úradov a sieťou špecializovaných úradov + 3 vymenujte napr. Krajské lesné úrady, Krajské školské úrady, Krajské stavebné úrady.

 

19. otázka

Vymenujte štátne symboly SR  a popíšte ich:

Štátny znak na červenom ranogotickom štíte ho tvorí dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvŕšia.

Štátna vlajka skladá sa z troch pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého a červeného. Na prednej polovici listu je štátny znak SR.

Štátna pečať štátny znak okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis Slovenská republika.

Štátna hymna prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska

 

20. otázka

Doplňte chýbajúce druhy  pozemkov:

Orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, TTP trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy.

Ústredný orgán Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Miestne orgány katastrálne úrady, správy katastra

 

21. otázka

čo tvorí sústavu súdov a napísať aj stupne:

Najvyšší súd SR (v BA), Krajské súdy (2.stupeň), Okresné súdy (1.stupeň), Vojenské súdy, Špeciálny súd

Špeciálny súd zriadený na základe zákona od 1. augusta 2003.

Vojenské súdy konajú a rozhodujú v trestnoprávnych veciach.

Vojenské obvodové súdy súdy prvého stupňa

Vyšší vojenský súd súdy druhého stupňa

 

22. otázka

Rada Európy bola založená v roku 1949 západoeurópskymi štátmi.

Hlavné orgány rady sú:

Výbor ministrov sa skladá z ministrov zahraničných vecí členských štátov.

Parlamentné zhromaždenie600 členov a 300 náhradníkov z parlamentov členských štátov.

Kongres miestnych a regionálnych samospráv CLRAE, nahradil predchádzajúcu inštitúciu Stála konferencia miestnych a regionálnych samospráv Európy ( založená v roku 1961)

Raz do roka má plenárne zasadnutie v Paláci Európy v Štrasburgu . Skladá sa z dvoch komôr. Jedna reprezentuje komoru miestnych samospráv a druhá komoru regionálnych samospráv.

Všetkým trom orgánom slúži Sekretariát Rady Európy, na čele ktorého je generálny tajomník.

 

23. otázka

Každý európsky dokument bol vydaný vo Vydavateľstve Rady Európy, všetky doterajšie dokumenty sú chronologicky usporiadané a majú svoje evidenčné číslo.

Doplň roky prijatia dokumentov:

1982 Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami a orgánmi.

1985 Európska charta miestnej samosprávy

1993 Európska charta miest

 

24. otázka

Doplniť zmluvy:

1992 Zmluva o Európskej únii Maastrichtská zmluva

1997 Amsterdamská zmluva pozmenila a prečíslovala zmluvu o EU a zmluvy o ES

2001 Zmluva z Nice

 

25. otázka

6 zakladajúcich členov EÚ:

Francúzsko, Taliansko, NSR, Holandsko, Belgicko a Luxembursko.

1973 Dánsko, Írsko, Veľká Británia.

1981 Grécko

1986 Španielsko, Portugalsko

1995 Rakúsko, Fínsko, Švédsko

2004 Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, ČR, SR, Maďarsko, Slovinsko, Cyprus, Malta

 

26. otázka

Európsky parlament je jedinou inštitúciou spoločenstva, ktorá zasadá a rokuje verejne.

Diskusie, názory a rezolúcie sa zverejňujú v Úradnom vestníku EÚ.

V roku 2004 sa volilo 732 poslancov (za SR 14 poslancov).

Parlament zasadá Štrasburgu raz do mesiaca.

V EP pracuje 17 stálych výborov, prácu EP organizuje Sekretariát, ktorý vedie Generálny tajomník so stálym personálom v počte približne 3 500 pracovníkov.

V parlamente sa používa 20 oficiálnych jazykov.

 

 

 

 

 

27. otázka

Uveďte rozdiel:

Rada Európy Rada Európy (organizácia) sa stala silou predstavujúcu mier a spoluprácu. (Primárny cieľ Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi 46 členmi pri zabezpečení slobody jednotlivcov, politických slobôd a právneho štátu)

Európska rada summit predstaviteľov na vrcholnej úrovni zúčastňujú sa na ňom hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských krajín a predseda Európskej komisie.

Rada EÚ  inštitúcia Európskej únie, kolégium ministrov zložené z jedného predstaviteľa (ministra) z každého členského štátu

 

28. otázka

O ustanovení Konventu o budúcnosti Európy rozhodla Európska rada na Laakenskom summite v roku 2001 s cieľom vytvoriť nový dokument.

Kedy a čím sa skončila jeho činnosť? 10. júla 2003 sa skončila jeho činnosť a to vypracovaním Zmluvy o založení Ústavy pre Európu finálneho dokumentu.

 

29. otázka

Ústavná zmluva EÚ sa vnútorne člení na preambulu a 4 časti:

1. časť upravuje základné otázky ústavného charakteru

2. časť Charta základných práv Únie

3. časť Politiky a fungovanie Únie

4. časť Všeobecné a záverečné ustanovenia

 

????????

Deň Európy 9. máj

Sídlo Európskej komisie Brusel

Činnosť Rady Európy

ochraňovať ľudské práva, pluralitnú demokraciu a právny štát;

prispievať k uvedomovaniu si eu. kultúrnej identity...

hľadať riešenia problémov, ktorým čelí eu. spoločnosť (AIDS, menšiny, ochrana ŽP,...)

upevňovať stabilitu demokracie v Európe podporovaním politickej, legislatívnej a ústavnej reformy.