zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv, Alžbety / Fakulta sociálnej práce /

 

Sociálnoprávna ochrana detí (SPO text.doc)

SPO text-1311516841.doc

1.  Právna úprava sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (Ústava SR, právne predpisy, dohovory) a vzťah právnej úpravy sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately k ostatným právnym predpisom (najmä Zákon o rodine, Trestný zákon, Trestný priadok, Občiansky súdny poriadok)

Ústava Slovenskej republiky v čl. 41 deklaruje osobitnú ochranu detí a mladistvých, právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť, rovnaké práva a pomoc štátu, ktorú upravujú osobitné zákony.

Čl. 15. ústavy SR Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.

Čl. 41. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých sa zaručuje. Žene v tehotenstve sa zaručuje osobitná starostlivosť a ochrana v pracovných vzťahoch a zodpovedajúce pracovné podmienky. Deti narodené v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva.  Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov.  

Čl. 42.  Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon. Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, podľa schopností občana a možností spoločnosti aj na vysokých školách.

Základnými vnútroštátnymi právnymi predpismi sú zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon NR SR č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých

zákonov systémovo a koncepčne upravil náhradnú starostlivosť.

Trestný zákon upravil trestnú zodpovednosť mladistvých tak, aby boli zohľadnené najnovšie

 vedecké poznatky z oblasti pedagogiky, sociológie, pedopsychológie a pedopsychiatrie. Trestnoprávna úprava musí byť v súlade s právnymi inštitútmi iných právnych

disciplín (napr. sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela).

2. Pojem sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela (historický kontext vzniku pojmu, obsahový význam), opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí (základný predmet – rámec), opatrenia sociálnej kurately (základný predmet – rámec)

Chammurapiho zákonník (1792 – 1750 p.n.l.) XII. Tabuli, obdobie Rímskej ríše, rodinno-právne vzťahy otec – manželka - deti

Rakúsky občiansky zákonník (1811) inštitút manželských a nemanželských detí (poručníctvo)

SR začiatok 16.storočia István Verboci Opus Tripatrium a „Dočastné súdne pravidlá“

Obdobie rokov 1918

 1. rozpad R-U monarchie vznik nových štátov (Československá republika 28. Október 1918)Česko – rakúsky občiansky zákonník Slovensko – uhorke obyčajové právo. Vzťahy medzi rodičmi: spoločný dozor, právo vychovávať a trestať, vedúce postavenie muž, Muž zákonný zástupca, nerovnoprávne postavenie žien, diskriminácia nemanželských deti
 2. 9.máj 1948 a zákon č.150/1948. Rovnosť postavenia mužov a žien v rodine a spoločnosti.
 3. 1.1.1951 skončila etapa dualizmu rakúskeho občianskeho práva v Čechách a uhorského obyčajového práva na Slovensku. 1. Unifikovaný kódex občianskeho práva pre celé územie ČSR.

Na území Slovenska

 1. Koniec 19. Storočia rakúsky zákon o „chudobe“ (1868) povinnosť postarať sa o siroty
 2. Začiatok 20. Storočia dobrovoľnícke združenia – pomoc deťom
 3. Prvá republika štátna a dobrovoľnícka starostlivosť

Po druhej svetovej vojne

Úsilie náhradného rodinného prostredia priblížiť biologickému. Izolácia od patologickej rodiny. Ideológia rozvrhnúť režim dňa, kontrolovať výber činností. Detské domovy ekonomická úspornosť, veľká kapacita, dynamika kolektívu, pestrá záujmová činnosť, likvidácia voľného času.

Do roku 1996

Systém starostlivosti odetí mimo biologickej rodiny riadený tromi rezortmi. Rezort zdravotníctva – dojčenské ústavy, do troch rokov. Rezort školstva – detské domovy, do osemnásť rokov. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny – organizovanie náhradnej rodinnej starostlivosti a zabezpečovanie detí ťažko zdravotne postihnuté v ústavoch sociálnej starostlivosti.

SPOD a SK

Predmet úpravy zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psy., fyz., a soc. vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na, zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

SPOD

Súbor opatrení na zabezpečenie:

a) ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru

b)výchovy a všeobecného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí

c)náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine

SK

Súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.

3. Dieťa (pojem, právny status dieťaťa, právna subjektivita)

Pojem:

Podľa dohovoru o právach dieťaťa sa za dieťa považuje každá ľudská bytosť mladšia než 18 rokov, ak podľa právneho poriadku, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je dospelosť dosiahnutá skôr.

Čiže každá osoba do 18 rokov, pokiaľ sa dospelosť podľa zákona nedosahuje skôr.

osobné práva  maloletého dieťaťa

 1. Vyjadriť samostatne a slobodne svoj názor vo všetkých veciach, čo sa ho týkajú
 2. Byť vypočuté vo všetkých konaniach , čo sa ho týkajú
 3. Názoru maloletého venovať náležitú pozornosť
 4. Právo dieťaťa na rodičovskú starostlivosť
 5. Právo dieťaťa na styk s rodičom
 6. Ďalšie práva vyplývajúce z RPP

Povinnosti dieťaťa

 1. Prejavovať svojím rodičom úctu a rešpekt
 2. Podieľať sa osobnou pomocou na chode domácnosti
 3. Prispievať na úhradu  podľa svojich možností a schopností
 4. Spolupracovať s rodičmi na svojej výchove
 5. Plniť si svoje vzdelávacie povinnosti
 6. Vyvarovať sa spôsobu života, ktorý by ho mohol ohroziť, užívanie látok poškodzujúce  jeho zdravie.

Listina základných práv a slobôd, Ústava SR, Medzinárodné zmluvy najmä: Dohovor o právach dieťaťa, Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, Opčný protokol k Dohovoru o právach a dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii, Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach, Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine, Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí,...

Právna subjektivita – vek z Trestného práva

4. Okruh detí, pre ktoré sú vykonávanie opatrenia SPO a SK   - osobný rozsah

5. Okruh plnoletých, pre ktorých sú vykonávané opatrenia SPO a SK  - osobný rozsah

Osobný rozsah sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú

a) pre dieťa, ktoré

1. má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, prechodný pobyt, povolenie na prechodný pobyt,

povolenie na trvalý pobyt alebo má povolený tolerovaný pobyt2) (ďalej len „obvyklý pobyt“),

2. je občan Slovenskej republiky a nachádza sa na území iného štátu,

3. nie je občan Slovenskej republiky a nachádza sa na území Slovenskej republiky bez sprievodu rodiča

alebo inej plnoletej fyzickej osoby, ktorej by mohlo byť dieťa zverené do osobnej starostlivosti

(ďalej len „maloletý bez sprievodu“),

4. je mladistvý podľa osobitného predpisu,3)

b) pre plnoletú fyzickú osobu do 25 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt

(ďalej len „mladý dospelý“),

c) pre inú plnoletú fyzickú osobu, ktorá má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

6. Organizácia SPO a SK – subjekty

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú:

a) Orgány štátnej správy, ktoré sú:

1. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR – ministerstvo

2. Orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately /OSPODaSK/

3. Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

b) obce

c) Vyššie územné celky (VÚC)

d) Akreditovaný subjekt /AS/

e) PO alebo FO ktorá vykonáva opatrenia SPOaSK.

Pôsobnosť Ministerstva

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti SPODaSK. Jeho pôsobnosť je vymedzená v zákone č. 305/2005 z.z.

a) Vypracúva koncepciu SPOD, SK a sociálnej prevencie

b) Riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti SPODaSK a centrum pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže

c) rozhoduje o udelení, predlžení a zrušení akreditácie

d) Plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných dohovorov a Právnych aktov EÚ (dohovor o právomoci, rozhodnom práve,...)

e) vedie a aktualizuje zoznam akreditovaných subjektov

f) konroluje úroveň vykonávania opatrení podľa zákona č. 305/2005 z.z.

g) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti SPODaSK

f) Koordinuje činnosť štátnych orgánov: SPODaSK, obci, VÚC, AS a dalších FO,PO

Pôsobnosť orgánov SPODaSK

Ide o ustanovenia 73 zákona č. 305/2005 z.z. v ktorých je odkaz na dalšie súvisiace všeobecne záväzné právne normy.

1. ÚPSVAR,  ktoré ako orgán štát. správy v oblasti SPODaSK:

a) riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti SPODaSK a vykonávanie poradensko-psychologických služieb, uskutočňované ÚPSVAR

b) Vypracúva koncepcie SPODaSK, predchánia sociálno-patologickým javom pre územné obce krajov v súlade s koncepčnými zámermi ministerstva

c) Vypracúva koncepcie ústavnej starostlivosti

d) schvaľuje priority

e) oznamuje určeným oSPODaSK výšku primerných bežných nákladov na dieťa v DeD a v DeD pre maloletých bez sprievodu

f) koná a rozhoduje v druhom stupni vo veciach SPODaSK, v ktorých v prvom stupni koná a rozhoduje ÚPSVAR a určený oSPODaSK.

Dalej:

A) Rozhoduje o výchovných opatreniach, dočasnom zverení dieťaťa do starostlivosti FO, ktorá má záujem stať sa pestúnom a resocializačnom príspevku

B) Vykonáva napr.  pre dieťa opatrenia sociálnej kurately, funkciu kolízneho opatrovníka, funkciu poručníka maloletého bez sprievodu

C) Zabezpečuje sústavnú ochranu života, zdravia a priaznivého vývinu dieťaťa, psychologickú pomoc

D) Podáva návrhy súdu na vydávanie predbežného opatrenia, na určenie a zapretie otcovstva, na uloženie alebo zrušenie výchovného opatrenia súdom

E) Je orgán, ktorý napr. predkladá zariadeniam, v ktorých sa vykonáva rozhodnutie súdu, zriaduje tím

Pôsobnosť určeného orgánu SPODaSK

Ide o pôsobnosť ktorá je vymedzená:

a) rozhoduje v druhom stupni vo vecich, v ktorých v prvom:

- stupni koná a rozhoduje detský domov a detský doov pre maloletých dospelých bez sprievodu

- o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom do zoznamu žiadateľov

- o vyradení žiadateľov zo zoznamu žiadateľov

b) zriaďuje DeD a Ded pre maloletých bez sprievodu

c) kontroluje DeD a Ded pre maloletých bez sprievodu

d) vykonáva prípravu dieťaťa na NRS a potrebné opatrenia ak nie je možné dieťaťu ktorému treba sprostredkovať NRS, sprostredkovať nadviazanie osobného vzťahu medzi ním a žiadateľom.

e) vedie prehľad detí ktorým treba sprostredkovať NRS atd

7. Prostredia (základné), v ktorých sa vykonávajú opatrenia SPO a SK

(1) Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu, rodinu, skupinu a komunitu najmä prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji sociálnopatologických javov v spoločnosti.

(2) Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na seba nadväzujú a vzájomne sa podmieňujú. Pri voľbe a uplatňovaní opatrení majú prednosť opatrenia na zabezpečenie výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí alebo v náhradnom rodinnom prostredí.

§ 4

(1) Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú, ak tento zákon neustanovuje inak,

a) v prirodzenom rodinnom prostredí,

b) v náhradnom rodinnom prostredí,

c) v otvorenom prostredí,

d) v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa tohto zákona.

(2) Prirodzené rodinné prostredie na účely tohto zákona je domáce prostredie dieťaťa, rodiny alebo plnoletej fyzickej osoby. Ak je to vhodné a účelné, opatrenia podľa tohto zákona sa vykonávajú aj v širšom sociálnom prostredí dieťaťa, rodiny alebo plnoletej fyzickej osoby a v domácnostiach fyzických osôb, ktoré sú s nimi v príbuzenskom vzťahu alebo ktoré majú s nimi blízky vzťah.

(3) Náhradné rodinné prostredie na účely tohto zákona je domáce prostredie plnoletej fyzickej osoby, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti podľa osobitného predpisu alebo ktorej bolo dieťa dočasne zverené rozhodnutím orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do starostlivosti podľa osobitného predpisu.

Náhradné rodinné prostredie je aj domáce prostredie fyzickej osoby podľa § 39 ods. 2 a domáce prostredie fyzických osôb podľa § 56 ods. 8.

(4) Otvorené prostredie na účely tohto zákona je každé verejné priestranstvo, verejný objekt alebo komunikácia, ktoré sú pre jednotlivcov a skupiny prirodzeným sociálnym prostredím, v ktorom sa zvyčajne zdržiavajú, a mobilné alebo stále priestorové zázemia jednotlivcov a skupín.

(5) Prostredie utvorené a usporiadané na výkon opatrení podľa tohto zákona je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „zariadenie“).

8. Práva dieťaťa a rodičov/iných osôb pri vykonávaní opatrení SPO a SK (zásada rovnakého zaobchádzania, oznamovacia povinnosť...).

(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického zmýšľania alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného pôvodu alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.

(2) Každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté pri vykonávaní opatrení SPOaSK podľa tohto zákona v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného predpisu.

§ 6

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „orgán SPOaSK“), Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, obec, VÚC, PO alebo FO, ktorej bola udelená akreditácia podľa tohto zákona (ďalej len „akreditovaný subjekt“), a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona, sú povinné dbať na to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu alebo porušovaniu práv dieťaťa. Všetky orgány, PO a FO  uvedené v prvej vete vykonávaním opatrení podľa tohto zákona zabezpečujú dieťaťu ochranu a starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ochranu jeho právom chránených záujmov, pri rešpektovaní jeho práv priznaných medzinárodným dohovorom  s ohľadom na práva a povinnosti jeho rodičov, osvojiteľov, poručníka, opatrovníka a osoby, ktorej súd zveril dieťa do osobnej starostlivosti podľa osobitného predpisu alebo pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov podľa osobitného predpisu (ďalej len „osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa“).

§ 7

Každý je povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa.

§ 8

(1) Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv orgán SPOaSK, iný štátny orgán, ktorý je príslušný podľa osobitných predpisov chrániť práva a právom chránené záujmy dieťaťa, zariadenie, obec, VÚC, akreditovaný subjekt, školu, školské zariadenie alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Všetky orgány, PO a FO uvedené v prvej vete sú povinné poskytnúť dieťaťu okamžitú pomoc pri ochrane jeho života a zdravia, vykonať opatrenia na zabezpečenie jeho práv a právom chránených záujmov, a to aj sprostredkovaním tejto pomoci. To platí aj vtedy, ak dieťa nemôže vzhľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť požiadať o pomoc samo, ale prostredníctvom tretej osoby.

(2) Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv aj bez vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti rodičov vyplývajúce z rodičovských práv a povinností a práva osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, upravené osobitným predpisom

Rodič a osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, majú právo pri výkone svojich práv a povinností požiadať o pomoc orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, iný štátny orgán, ktorý je príslušný podľa osobitných predpisov chrániť práva a právom chránené záujmy dieťaťa, zariadenie, obec, vyšší územný celok, akreditovaný subjekt, školu, školské zariadenie a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; tieto orgány a akreditovaný subjekt sú povinné rodičovi a osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, túto pomoc poskytnúť v rozsahu svojej pôsobnosti.

9. Opatrenia SPO a SK na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine (primárna prevencia)

(1) Opatrenia SPOaSK na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine sú najmä:

a) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie,

b) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým javom,

c) sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí.

(2) Opatrenia podľa odseku 1 písm. a) a b) sa vykonávajú v prostredí podľa § 4.

(3) Na organizovanie opatrení podľa odseku 1 právnickou osobou alebo fyzickou osobou sa ustanovenia § 77 až 86 nevzťahujú. Organizovaním opatrení podľa odseku 1 nie je dotknutá pôsobnosť iných subjektov podľa osobitných predpisov.

10. Opatrenia SPO a SK na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozuje vývin dieťaťa  (sekundárna prevencia).

(1) Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický  alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, sú najmä

a) ponúknutie pomoci dieťaťu, rodičom alebo inej plnoletej FO alebo ponúknutie sprostredkovania pomoci pri riešení výchovných problémov alebo rodinných problémov a pri uplatňovaní nárokov dieťaťa podľa osobitných predpisov,

b) sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku a vykonávanie opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov,

c) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v škole a na pomoc rodinám pri riešení výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a medziľudských vzťahoch,

d) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných osôb,

e) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na plnoleté fyzické osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú členov rodiny,

f) organizovanie alebo sprostredkovanie programov na obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov prostredia a na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu detí a plnoletých fyzických osôb v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. c).

(2) Ak sa rodičia dieťaťa rozvádzajú, je potrebné:

a) dieťaťu a jeho rodičom poskytnúť alebo sprostredkovať sociálne poradenstvo,

b) rodičom dieťaťa odporučiť psychologickú pomoc v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa,

c) dieťaťu poskytnúť alebo zabezpečiť potrebnú psychologickú pomoc aj po rozvode.

(3) Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a na odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, sa vykonávajú v prostredí podľa § 4

. (3) Ak orgán SPODaSK pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona zistí, že dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, potrebujú pomoc z dôvodu, že nie sú schopní riešiť problémy v rodine, konflikty v rodine, prispôsobiť sa novej situácii v rodine, alebo ak ide o rodinu so špecifickým problémom a nemožno vykonať opatrenia podľa odseku 1 alebo podľa § 10, navrhne ako súčasť vykonávaných opatrení vykonanie alebo zabezpečenie vykonania

a) mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine,

b) odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácii v prostredí podľa § 4 ods. 2 a 3,

c) odborných metód na pomoc deťom alebo plnoletým fyzickým osobám, ktoré boli obeťami obchodovania, alebo

d) poradensko-psychologickej pomoci rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách.

11. Výchovné opatrenia

Podľa SPOaSK

Delenie

(1) Ak je to potrebné v záujme dieťaťa, orgán SPOaSK rozhodne o uložení výchovného opatrenia ustanoveného osobitným predpisom  alebo o uložení týchto výchovných opatrení:

a) upozorní vhodným spôsobom dieťa, jeho rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ak svojím správaním môžu ohroziť alebo narušiť priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin dieťaťa,

b) uloží dieťaťu povinnosť podrobiť sa odbornej diagnostike v špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ak je to potrebné na uplatnenie primeraného opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre deti a diagnostiku nemožno zabezpečiť iným spôsobom,

c) uloží dieťaťu povinnosť zúčastniť sa na liečbe v špecializovanej ambulantnej starostlivosti,

d) uloží dieťaťu povinnosť zúčastniť sa na výchovnom programe alebo na sociálnom programe.

(2) Orgán SPOaSK nemôže rozhodnutím o uložení výchovného opatrenia odňať dieťa z osobnej starostlivosti rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.

(3) V rozhodnutí o výchovnom opatrení orgán SPOaSK určí PO alebo FO, alebo akreditovaný subjekt, ktorý má spolupôsobiť alebo spolupracovať pri výkone výchovného opatrenia, a obdobie, po uplynutí ktorého zhodnotí účinky výchovného opatrenia. Ak sa dieťaťu uložilo výchovné opatrenie podľa odseku 1 písm. d) a je to vhodné a účelné, môže orgán SPOaSK ponúknuť rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, účasť na výchovnom programe alebo na sociálnom programe.

(4) Dieťaťu, jeho rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, musí byť poskytnutá pomoc na odstránenie príčin, pre ktoré bolo uložené výchovné opatrenie. Pri poskytovaní pomoci na odstránenie príčin, pre ktoré bolo uložené výchovné opatrenie, musia byť využité všetky metódy, techniky a postupy sociálnej práce v závislosti od povahy týchto príčin.

§ 13

(1) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže určiť akreditovaný subjekt alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá má spolupôsobiť alebo spolupracovať pri výkone výchovného opatrenia podľa § 12 ods. 1 písm. b) až d) po predchádzajúcom súhlase tohto akreditovaného subjektu alebo tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

(2) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uloží výchovné opatrenie podľa § 12 ods. 1 písm. c) len na základe odporúčania lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.

§ 14

(1) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vypracováva sám alebo v spolupráci s akreditovaným subjektom podľa dôvodov, pre ktoré bolo výchovné opatrenie uložené, plán výkonu výchovného opatrenia uloženého orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom, ak mu poskytuje súčinnosť pri vykonávaní výchovných opatrení. Plán výkonu výchovného opatrenia je súčasťou plánu sociálnej práce s dieťaťom, jeho rodičmi alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.

(2) Plnenie účelu výchovného opatrenia sa pravidelne, najmenej raz za dva mesiace, vyhodnocuje spravidla za účasti dieťaťa, jeho rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa. Dôvod vyhodnotenia plnenia účelu výchovného opatrenia bez účasti dieťaťa, jeho rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, sa zaznamenáva písomne v pláne výkonu výchovného opatrenia. Každá zmena spôsobu a rozsahu výkonu výchovného opatrenia musí byť zaznamenaná v pláne výkonu výchovného opatrenia.

(3) Pri zabezpečovaní účelu výchovného opatrenia orgán SPOaSK spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy, obcou, školou, zariadením, ak je v ňom dieťa umiestnené, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, iným špecializovaným zariadením a s akreditovaným subjektom.

§ 15

(1) Orgán SPOaSK zhodnotí účinnosť výchovného opatrenia po uplynutí obdobia, ktoré uviedol v rozhodnutí o jeho uložení.

(2) Výchovné opatrenie orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zruší, ak splnilo svoj účel. Po zrušení výchovného opatrenia, o ktorom rozhodol orgán SPODaSK alebo súd, orgán SPODaSK sleduje, či trvajú účinky výchovného opatrenia. Ak spolupracoval pri výkone výchovného opatrenia akreditovaný subjekt, môže spolupôsobiť tiež pri následnom sledovaní, či trvajú účinky výchovného opatrenia, a to po dohode s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.

(3) Ak výchovné opatrenie, ktoré uložil orgán SPODaSK, neplní svoj účel, orgán SPODaSK výchovné opatrenie zruší a

a) môže rozhodnúť o uložení iného vhodného výchovného opatrenia,

b) navrhne súdu uložiť výchovné opatrenie podľa osobitného predpisu  alebo

c) navrhne súdu prijatie iného vhodného opatrenia podľa osobitného predpisu.

Podľa zákona o rodine

(1) Nevhodné správanie sa detí, ako aj porušovanie povinností rodičov, vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinností, alebo zneužívanie ich práv môže každý oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obci alebo súdu. Rovnako môže každý oznámiť tomuto orgánu, obci alebo súdu skutočnosť, že rodičia nemôžu plniť povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností.

(2) Ak je to potrebné v záujmemaloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o uložení týchto výchovných opatrení:

a) vhodným spôsobom napomenie maloleté dieťa, jeho rodičov a iné fyzické osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú alebo narušujú jeho riadnu výchovu,

b) určí nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad; dohľad vykonáva najmä za súčinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obce, školy, neštátnych subjektov a zariadenia, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené,

c) uloží maloletému dieťaťu obmedzenie v rozsahu potrebnom na predchádzanie a zabraňovanie škodlivým vplyvom, ktoré môžu ohroziť alebo narušiť jeho priaznivý vývoj; dodržiavanie uloženého obmedzenia sleduje najmä za súčinnosti obce,

d) uloží maloletému dieťaťu a jeho rodičom povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo odbornému poradenstvu v špecializovaných zariadeniach.

(3) Ak je to potrebné v záujmemaloletého dieťaťa a ak výchovné opatrenia uvedené v odseku 2 neviedli k náprave, súd dočasne odníme maloleté dieťa z osobnej starostlivosti rodičov aj proti ich vôli, osôb, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 45 alebo 48, budúcich osvojiteľov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do starostlivosti podľa § 103, osvojiteľov alebo poručníka, ktorý sa o maloleté dieťa osobne stará, a nariadi maloletému dieťaťu

a) pobyt v zariadení, ktoré plní úlohy odbornej diagnostiky, najdlhšie na šesť mesiacov,

b) pobyt v špecializovaných zariadeniach najdlhšie na šesť mesiacov,

c) pobyt v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých.

(4) Ak súd rozhodne o uložení výchovných opatrení podľa odseku 3, môže ich vhodne a účelne spájať s výchovnými opatreniami uvedenými v odseku 2.

(5) Súd sleduje vykonávanie výchovných opatrení najmä v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí, obcou a s príslušným zariadením, ak je v ňom maloleté dieťa umiestnené.

(6) Súd hodnotí účinnosť výchovného opatrenia po uplynutí obdobia, ktoré uviedol v rozhodnutí o jeho uložení. Výchovné opatrenie súd zruší, ak splnilo svoj účel. Súd môže rozhodnúť o uložení iného vhodného výchovného opatrenia, ak je to v záujme maloletého

12. Sociálna kuratela detí

V tretej hlave zákona č. 305/2005 o Spo a Sk.  Sociálnu kuratelu detí zabezpečuje oSPODaSk vykonávaním opatrení podľa tohto zákona najmä pre :

a) Maloletého, ktorý sa dopustil páchania činu inak trestného podľa osobného predpisu

b) Mladistvého páchateľa trestného činu alebo mladistvého podozrivého z páchania trestnej činnosti podľa osobitného predpisu

c) dieťa, ktorá sa dopustilo priestupku

d) Dieťa, ktoré je členom skupiny, ktorá ho svojím negatívnym vplyvom ohrozuje

e) Dieťa zneužívajúce drogy alebo dieťa závislé od drôg

f) dieťa hrajúce hazardné hry alebo dieťa závislé od hazard. Hier, Pc, netu, hier

g) dieťa, u ktorého sa pre poruchy správania prejavujú problémy najmä v škole, v skupinách, vo vzťahoch s inými deťmi, rodičmi alebo inými plnoletími FO

h) dieťa, u ktorého sa prejavujú poruchy správania zanedbávaním škol. Dochádzky, útekmi z domu alebo zariadenia v ktorom je umiestnené.

I) dieťa, u ktorého sa neprejavili problémy v správaní ani poruchy správania, avšak jeho jednorázové alebo krátkodobé správanie vyžaduje pre závažnosť pomoc.

(1) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri pomoci dieťaťu s poruchami správania v závislosti od povahy a závažnosti poruchy správania dieťaťa a situácie, v ktorej sa dieťa nachádza,

a) plní úlohy v trestnom konaní podľa osobitných predpisov,

b) zisťuje a oznamuje orgánom činným v trestnom konaní a súdu dôležité skutočnosti o vývine mladistvého, životných udalostiach, ktoré ovplyvnili jeho správanie, o vzťahoch v rodine, v škole, o jeho rodinných pomeroch, o rodinnom prostredí a sociálnom prostredí,

c) udržiava písomný kontakt a osobný kontakt s mladistvým počas výkonu trestu odňatia slobody, výkonu ochrannej výchovy a spolupôsobí pri jeho prevýchove a riešení jeho osobných problémov, rodinných problémov a sociálnych problémov,

d) podieľa sa na príprave mladistvého na prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy,

e) pôsobí na rodinné prostredie mladistvého a pripravuje rodinu na návrat mladistvého do rodiny,

f) pomáha mladistvému po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, najmä pri uľahčení návratu do rodiny, hľadaní možností pokračovať v ďalšej príprave na povolanie, pri hľadaní zamestnania, riešení osobných problémov a vzťahových problémov,

g) poskytuje pomoc a ochranu mladistvému a plní úlohy v priestupkovom konaní,

h) spolupracuje so zariadením, v ktorom dieťa vykonáva ústavnú starostlivosť, ochrannú výchovu alebo výchovné opatrenie podľa osobitného predpisu,a udržiava osobný kontakt a písomný kontakt s dieťaťom umiestneným v tomto zariadení,

i) motivuje k liečbe drogových závislostí a iných závislostí, udržiava kontakt s dieťaťom počas liečby a resocializácie a pomáha dieťaťu po návrate zo zariadenia na liečbu závislosti alebo z resocializačného strediska,

j) vykonáva ďalšie opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona.

(2) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní pri plnení úloh, ktoré súvisia s trestným konaním, a súčinnosť pri výkone probácie a mediácie podľa osobitného predpisu.

 (3) Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú najmä

a) v osobnom styku s dieťaťom, jeho rodičmi, osobou, ktorá sa osobne stará  o dieťa, a s inými fyzickými osobami, ktoré môžu mať vplyv na ochranu a pomoc dieťaťu

b) v prirodzenom rodinnom prostredí dieťaťa alebo otvorenom prostredí, v ktorom sa dieťa zvyčajne zdržiava

Ak je pri zabezpečení sociálnej kurately detí potrebné spolupôsobenie iných subjektov, plní orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úlohu koordinátora. Tým nie je dotknutá pôsobnosť iných subjektov podľa osobitných predpisov.

13. Sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb (osobný rozsah- pre koho, vecný rozsah -základné opatrenia).

§ 18 – 19 zákon č. 305/2005 z.z. ustanovil že sociálnu kuratelu zabezpečuje oSPOaSK aj pre plnoletú fyzickú osobu a to najma:

a) Po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu väzby

b) ak je účastníkom probácie alebo mediácie podľa osobitných prepisov

c) ak zneužíva drogy alebo je závislá od drog.

d) Po zániku ústavnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy po dovršení plnoletosti

e) ak bola prepustená zo zdravotníckeho zariadenia na liečbu drog. Alebo iných závislostí

f) Ak bola prepustená zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých

g) ak požiada o pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie

Osobitná pôsobnosť sa pri výkone opatrení sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu venuje mladým dospelým. T.j. do 25 rokov veku.  Pri poskytovaní pomoci plnoletej fyzickej osobe postupuje oSPOaSK najmä v súčinnosti s obcou a akreditovaným subjektom. Opatrenia sociálnej kurately pre plnoletú FO sa vykonávajú najmä: V prirodzenom rodinnom prostredí plnoletej FO alebo v otvorenom prostredí v ktorom sa obvykle zdržiava. oSPOaSK postupuje pri výkone opatrení sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu podľa plánu sociálnej práce s plnoletou FO.

Pri výkone opatrení sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v závislosti od povahy a závažnosti životnej situácie alebo problému plnoletej fyzickej osoby najmä

a) udržiava písomný kontakt a osobný kontakt s plnoletou fyzickou osobou počas výkonu trestu odňatia slobody, výkonu väzby a spolupôsobí pri jej prevýchove a riešení jej osobných problémov, rodinných problémov a sociálnych problémov, najmä pri udržiavaní a posilňovaní rodinných väzieb,

b) podieľa sa na príprave plnoletej fyzickej osoby na prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby,

c) pomáha plnoletej fyzickej osobe po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby, najmä pri uľahčení návratu do rodiny, pracovnom uplatnení, hľadaní bývania, hľadaní možností pokračovať v ďalšej príprave na povolanie a pri riešení osobných problémov a vzťahových problémov,

d) motivuje plnoletú fyzickú osobu k liečbe drogových závislostí a iných závislostí, udržiava kontakt s plnoletou fyzickou osobou počas liečby a následnej resocializácie v záujme podpory liečby a resocializácie,

e) pomáha plnoletej fyzickej osobe po návrate zo zariadenia na liečbu závislosti alebo z resocializačného strediska najmä pri uľahčení návratu do rodiny, riešení osobných problémov a vzťahových problémov, pracovnom uplatnení a hľadaní bývania,

f) motivuje plnoletú fyzickú osobu k aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania a k získavaniu alebo udržaniu pracovných zručností a spôsobilostí,

g) odporúča a sprostredkúva plnoletej fyzickej osobe pomoc špecializovaných inštitúcií,

h) ponúka plnoletej fyzickej osobe účasť na resocializačných programoch a iných programoch organizovaných inými orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami a akreditovanými subjektmi,

i) motivuje plnoletú fyzickú osobu k účasti v svojpomocných skupinách zameraných na riešenie osobných problémov a vzťahových problémov,j) vykonáva ďalšie opatrenia podľa tohto zákona.

14. Výkon opatrovníctva (procesný opatrovník - kolízny opatrovník, hmotnoprávny opatrovník, majetkový opatrovník – úlohy SPO a SK), zisťovanie názoru dieťaťa

(1) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka dieťaťa podľa osobitného predpisu poskytuje dieťaťu, jeho rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, sociálne poradenstvo a pomoc na odstránenie

alebo zmiernenie dôsledkov rozporu záujmov medzi rodičmi dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a dieťaťom alebo medzi deťmi navzájom, najmä využitím vhodných opatrení podľa tohto zákona.

(2) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri výkone funkcie kolízneho opatrovníka dieťaťa zisťuje rodinné pomery, bytové pomery a sociálne pomery dieťaťa na účely rozhodnutia súdu.

(3) Na základe zistení podľa odseku 2 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podáva súdu návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností, najmä navrhuje, komu má súd zveriť dieťa do starostlivosti a ako má každý z rodičov prispievať na jeho výživu.

§ 21

Ak sa zisťuje názor dieťaťa podľa osobitného predpisu, musí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnúť dieťaťu potrebnú pomoc na uľahčenie priebehu zisťovania jeho názoru na vec, a to v prostredí vhodnom alebo utvorenom na tento účel.

§ 22

(1) Orgán SPOaSK vykonáva funkciu opatrovníka podľa osobitného predpisu na základe rozhodnutia súdu.

(2) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva funkciu opatrovníka na udelenie súhlasu s osvojením dieťaťa podľa osobitného predpisu na základe rozhodnutia súdu.

(3) Ak bol orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ustanovený súdom za opatrovníka na udelenie súhlasu s osvojením dieťaťa, presvedčí sa pred udelením súhlasu s osvojením dieťaťa, či sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu

§ 23

(1) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podáva súdu návrh o splnení podmienok osvojiteľnosti dieťaťa podľa osobitného predpisu.

 (2) Pred podaním návrhu podľa odseku 1 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zisťuje najmä:

a) rodinné pomery, bytové pomery a sociálne pomery

rodičov dieťaťa a záujem rodičov o dieťa,

b) prekážky, ktoré bránia rodičom v prejavení skutočného záujmu o dieťa a v úprave rodinných pomerov a sociálnych pomerov,

c) stanovisko obce k spôsobu života rodičov dieťaťa, k možnosti, snahe a ochote rodičov prejaviť o dieťa skutočný záujem a upraviť si rodinné pomery a sociálne pomery,

d) stanovisko zariadenia, ak je v ňom dieťa umiestnené, k záujmu rodičov stretávať sa s dieťaťom, spôsobu a rozsahu stretávania sa rodičov s dieťaťom a k vplyvu týchto stretnutí na dieťa.

(3) V návrhu o osvojiteľnosti dieťaťa podľa odseku 1 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uvedie výsledky svojho zisťovania vykonaného podľa

odseku 2.

(4) Ak je dieťa umiestnené v zariadení, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zisťuje skutočnosti uvedené v odseku 2 podľa potreby, najmenej

raz za šesť mesiacov.

(5) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný bezodkladne, najneskôr však v pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, keď sa dozvedel, že je splnená podmienka osvojiteľnosti dieťaťa, podať súdu návrh o splnení podmienok osvojiteľnosti dieťaťa, ak rodičia dieťaťa počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem a v prejavení skutočného záujmu im nebránila závažná prekážka.

§ 24

Obec, na ktorej území má dieťa obvyklý pobyt a ktorá vykonáva na základe rozhodnutia súdu funkciu majetkového opatrovníka podľa osobitného predpisu,spolupracuje so zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené, a s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak je to vhodné a účelné na ochranu majetku dieťaťa.

15. Poručníctvo (kto, kedy, úlohy orgánu SPO a SK).

(1) Obec, na ktorej území má dieťa obvyklý pobyt a ktorá vykonáva na základe rozhodnutia súdu funkciu poručníka dieťaťa podľa osobitného predpisu, je povinná pred podaním správy o dieťati podľa osobitného predpisu zistiť:

a) informáciu o zdravotnom stave dieťaťa u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vedie jeho zdravotnú dokumentáciu, vrátane poskytnutej zdravotnej starostlivosti za obdobie od podania poslednej správy o dieťati,

b) informácie o školskej dochádzke dieťaťa alebo jeho príprave na povolanie vrátane informácie o dosiahnutých školských výsledkoch,

c) stanovisko orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately k účinkom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak boli vykonávané,

d) stanovisko zariadenia, ak je v ňom dieťa umiestnené,

e) informácie podľa dožiadania súdu.

(2) Ak je dieťa umiestnené v zariadení, obec spolupracuje pri výkone funkcie poručníka dieťaťa s týmto zariadením.

(3) Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia súdu vykonáva funkciu poručníka maloletého bez sprievodu a maloletý bez sprievodu je umiestnený v zariadení zriadenom podľa tohto zákona alebo v zariadení zriadenom podľa osobitných predpisov spolupracuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s týmto zariadením.

16. Zásahy do rodičovských práv a povinností z pohľadu SPO a SK

Iba súd:

 1. Pozastavenie výkonu RPP - Ak rodičov bráni objektívna závažná prekážka pri výkone RPP pozastavenie výkonu RPP obom rodičom alebo ak dieťa nemá druhého rodiča – súd ustanoví poručníka

2.Obmedzene výkonu RPP ak rodičia:

-žijú trvalo neusporiadaným životom

- nevykonávajú vôbec svoje povinnosti vyplývajúce z RPP

- nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa

- súd vymedzí ktoré RPP obmedzuje

- obmedzenie výkonu RPP obom rodičom alebo ak dieťa nemá druhého rodiča – súd ustanoví opatrovníka

3. pozbavenie rodiča výkonu RPP – ak rodič:

- zneužíva RPP – najmä týra, zneužíva, zanedbáva maloleté dieťa alebo zle zaobchádza s maloletým aj napriek upozorneniam

- rodič stráca RPP, právo na styk s dieťaťom – najzávažnejší zásah do RPP

- pozastavenie výkonu RPP obom rodičom alebo ak dieťa nemá druhého rodiča –súd ustanoví poručníka

Vyživovacia povinnosť rodičov nezaniká a trvá naďalej.

17.  Zabezpečenie sústavnej ochrany života, zdravia a vývinu dieťaťa (tzv. dosažiteľnosť, predbežné opatrenia, úlohy orgánu SPO a SK).

Orgán SPO a SK vykonáva svoje opatrenia tak aby bola sústavne zabezpečovaná ochrana života dieťaťa, zdravia dieťaťa a ochrana priaznivého psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa

OSPO a SK utvára podmienky na výkon opatrení –,,- ak riešenie starostlivosti o dieťa neznesie odklad, čo dávame do osobitnej pozornosti subjektom participujúcim na realizácii tejto požiadavky v aplikačnej praxi.

Návrh na vykonanie predbežného opatrenia je OSPO a SK povinné podať súdu ak sa dieťa ocitne bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický, fyzický a sociálny vývoj vážne ohrozený alebo narušený. OSPO a SK v ktorého obvode sa dieťa nachádza je povinný bezodkladne podať súdu návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa osobitného predp. 75 obč. súd. Poriad. Zabezpečiť uspokojenie základných potrieb dieťaťa a jeho prijatie do detského domova (305/2005 z.z.) Do detského domova možno prijať dieťa na základe rozhodnutia predbežného opatrenia súdu. OSPO a SK je povinný zabezpečiť prijatie dieťaťa do detského domova aj vtedy ak nepodá súdu návrh na vydanie predbežného opatrenia a súd ho o to požiada.

oSPOaSK v návrhu na vydanie predbežného opatrenia úvádza FO alebo PO ktorej navrhuje dieťa dočasne zveriť do starostlivosti, pričom prihliada na zachovanie rodinných a príbuzenských vzťahov dieťaťa.

oSPOaSK poskytuje súdu súčinnosť pri odovzdaní dieťaťa do starostlivosti súdom určenej FO alebo PO (odovzdanie sa musí uskutočniť spôsobom primeraným veku dieťaťa a rozumovej vyspelosti)

oSPO a SK s cieľom úpravy rodiných vzťahov dieťaťa, kt. bolo predbežným opatrením súdu dočasne zverené do starostlivosti FO alebo PO, v spolupráci s obcou a akreditovaným subjektom vykoná opatrenia na zabezpečenie úpravy rodinných pomerov dieťaťa. Ak prijaté opatrenia neviedli k úprave rodinných pomerov dieťaťa tak postupuje podľa § 33-34 zákona č. 305/2005- 3časť zákona v ktorom sú upravené otázky súvisiace zo zabezpečením náhradného rod. Prostredia.

18. Návrat a premiestnenie dieťaťa nachádzajúceho sa na území iného štátu bez sprievodu (úlohy orgánu SPO a SK).

oSPOaSK vykonáva na základe oznámenia diplomatickej misie v zahraničí (zastupiteľský úrad) alebo ministerstva zahraničných vecí SR opatrenia na zabezpečenie:

a) Návratu dieťaťa, ktoré má obvyklý pobyt na území SR a nachádza sa na území iného štátu bez sprievodu rodiča, príbuzného alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a na ktoré sa nevzťahuje medzinárodný dohovor t.j. dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

b) Premiestnenie dieťaťa, ktoré sa narodilo na územi iného štátu občanovi SR a je opustené, na územie SR

Rodičovi dieťaťa, príbuznému dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, sa poskytuje pomoc, aby mohli dieťa prevziať na území iného štátu do osobnej starostlivosti. Ak tieto osoby nemôžu prevziať dieťa na území iného štátu do osobnej starostlivosti, opatrenia na návrat dieťaťa alebo premiestnenie dieťaťa na územie SR vykonáva oSPOaSK. Pri návrate alebo premiestnení dieťaťa na územie SR musí dieťa prevziať rodič dieťaťa, osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa alebo zariadenie na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia. V prípade, že je evidentné, že dieťa pri jeho návrate alebo premiestnení na územie SR neprevezme rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, oSPOaSK postupuje podľa osobitného predpisu. – občian. Súdny poriadok.

oSPOaSK oznámi zastupiteľskému úradu opatrenia, ktoré prijal v záujme zabezpečenia návratu alebo premiestnenia dieťaťa na územie SR a FO alebo PO, ktorá prevezme dieťa v cudzine. Súčasne oznámi ktorá FO alebo PO prevezme dieťa po návrate do SR.

Náklady vzniknuté so zabezpečením alebo premiestnením dieťaťa na územie SR hradí oSPOaSK ak neboli už hradené rodičom, príbuzným, osobou ktorá sa osobne stará o dieťa alebo zariadením. Ak však oSPOaSK vznikli náklady – vymáha ich od rodičov dieťaťa, osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa alebo od zariadenia v ktorom bolo dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu pred jeho odchodom zo SR.

19. Maloletý bez sprievodu (úlohy orgánu SPO a SK).

Orgán SPO a SK v ktorého územnom obvode sa našiel maloletý bez sprievodu:

a) Postupuje podľa osobitného predpisu /§ 75 a 75a Občianského súdneho poriadku /ak maloletý bez sprievodu nemôže byť zverený do osobnej starostlivosti príbuzného alebo inej fyzickej osoby, ku ktorej má blízky vzťah, alebo podáva súdu návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa § 75a Občianskeho súdneho poriadku a vykonáva neodkladné úkony v záujme dieťaťa, kým nie je maloletému bez sprievodu ustanovený poručník alebo sa ustanovený poručník neujme svojej funkcie

b) Oznamuje zastupiteľskému úradu krajiny, v ktorej má maloletý bez sprievodu obvyklý pobyt, opatrenia prijaté v záujme návratu alebo premiestnenia maloletého bez sprievodu a žiada o jeho návrat alebo premiestnenie do krajiny, v ktorej má maloletý bez sprievodu obvyklý pobyt, ak je zrejmé, že má obvyklý pobyt v bezpečnej krajine a nevzťahuje sa naňho medzinárodný dohovor

c) Navrhuje zastupiteľskému úradu krajiny, v ktorej nemá maloletý bez sprievodu obvyklý pobyt a v ktorom sa nachádza jeho rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, ich zlúčenie a oznamuje opatrenie prijaté v záujme tohto zlúčenia

d) Podáva vyhlásenie podľa osob. Predpisu zákon 480/2002 z.z. o azyle a o zmene a  doplnení, ak nemožno postupovať podľa b) a c) alebo na žiadosť maloletého bez sprievodu, a zabezpečuje jeho umiestnenie do príslušného azylového zariadenia

Dalej je zákonná úprava v tom že orgán SPO a SK vykonáva opatrenia pre maloletého bez sprievodu počas jeho pobytu na území SR na zabezpečenie starostlivosti primerane jeho kultúre, jazyku, náboženstvu a tradíciam krajiny jeho pôvodu. Dalej sa podieľa na vyhladávaní rodičov alebo iných členova rodiny maloletého bez sprievodu na účel zlúčenia maloletého bez sprievodu s jeho rodinou.

20. Náhradná starostlivosť, náhradná rodinná starostlivosť (delenie, popis, rozdiel).

Náhradná starostlivosť (NOS, PS, ÚS)

nahrádzajú osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť. Je definovaná v Zákone 36/2005 Z.z. o rodine.

Náhradnou starostlivosťou sú dočasné opatrenia urobené súdom v záujme maloletého dieťaťa, ktoré pozostávajú:

a) zo zverenia maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča – označovaného ako „náhradná osobná starostlivosť“

b) zo zverenia maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti

c) z nariadenia ústavnej starostlivosti

Náhradná starostlivosť, na ktorej základe vznikajú vzťahy medzi maloletým dieťaťom a inou osobou, môže vzniknúť len rozhodnutím súdu a jej obsah tvoria práva a povinnosti vymedzené zákonom alebo súdnym rozhodnutím. Súd pri rozhodovaní o tom, ktorý zo spôsobov náhradnej starostlivosti zvolí, vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa.

Náhradná osobná starostlivosť

Ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa, súd môže zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti.

Osobou, ktorej možno maloleté dieťa takto zveriť, sa môže stať len fyzická osoba

 1. s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
 2. ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 3. osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne,
 4. a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti,
 5. zaručuje, že bude náhradnú osobnú starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.

Osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, je povinná:

 1. vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia.

Má právo:

 1. zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok má iba v bežných veciach

zánik

a) dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, b) smrťou maloletého dieťaťa, alebo jeho narodením c) smrťou osoby, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, d) právoplatným rozhodnutím súdu o zániku dôvodu, pre ktorý bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, e) právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení náhradnej osobnej starostlivosti, f) rozvodom manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti podľa .

Pestúnska starostlivosť

Ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom a spĺňa ustanovené predpoklady (ďalej len pestún).

Pestúnom sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne,je zapísaná do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť podľa osobitného predpisu a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude pestúnsku starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.

Maloleté dieťa možno zveriť do spoločnej pestúnskej starostlivosti aj manželom. Pri zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti jednému z manželov je potrebný písomný súhlas druhého manžela. Súhlas nie je potrebný, ak manželia nežijú v domácnosti, ak druhý manžel nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

Pestún je povinný vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia. Právo zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok má iba v bežných veciach.

zánik

a) dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, b) smrťou maloletého dieťaťa, c) smrťou pestúna, d) umiestnením maloletého dieťaťa do ochrannej výchovy alebo nástupom do výkonu trestu odňatia slobody, e) právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti, f) rozvodom manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej pestúnskej starostlivosti.

Ústavná starostlivosť

Náhradná osobná starostlivosť alebo pestúnska starostlivosť má prednosť pred ústavnou starostlivosťou. Pred nariadením ústavnej starostlivosti je súd povinný vždy skúmať, či maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti.

Súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť len vtedy, ak výchova maloletého dieťaťa je vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave alebo ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa z iných vážnych dôvodov a maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti. Za vážne ohrozenie alebo vážne narušenie výchovy maloletého dieťaťa sa nepovažujú nedostatočné bytové pomery alebo majetkové pomery rodičov maloletého dieťaťa.

Ak súd nerozhodol inak, sú rodičia maloletého dieťaťa naďalej jeho zákonnými zástupcami a spravujú jeho majetok.

Ak súd rozhodne o nariadení ústavnej starostlivosti maloletého dieťaťa alebo o uložení ochrannej výchovy, upraví aj rozsah vyživovacej povinnosti rodičov alebo iných osôb povinných poskytovať maloletému dieťaťu výživné. V rozhodnutí o nariadení ústavnej starostlivosti súčasne uloží rodičom (iným osobám povinným poskytovať dieťaťu výživné), aby určené výživné poukazovali príslušnému zariadeniu, do ktorého má byť dieťa umiestnené.

Náhradná rodinná starostlivosť (Osvojenie alebo adopcia, NOS, PS)

Osvojenie alebo adopcia

  manželom

manželom rodiča

osamelou osobou

  Pri osvojení prijímajú osvojitelia /manželia alebo jednotlivec/ opustené dieťa a nadobúdajú k nemu rovnaké práva a povinnosti rodičov, dieťa získava priezvisko osvojiteľov a biologickým rodičom zanikajú všetky práva a povinnosti k dieťaťu. Osvojitelia musia absolvovať v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. odbornú prípravu na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti.

21. Sprostredkovanie pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia

(1) Ak rodičia nezabezpečujú, alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa a nie je možné dieťa zveriť do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča podľa osobitného predpisu,  (59)34)  orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sprostredkuje dieťaťu pestúnsku starostlivosť alebo osvojenie  (60)35)  (ďalej len "náhradná rodinná starostlivosť").

(2) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na účely organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti podľa osobitného predpisu  (61)36)  (ďalej len "určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately") alebo zariadenie, ak je v ňom dieťa umiestnené, musí poskytnúť dieťaťu, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, sociálne poradenstvo, informácie o účinkoch náhradnej rodinnej starostlivosti a psychologickú starostlivosť (ďalej len "príprava dieťaťa") spôsobom primeraným veku a rozumovej vyspelosti dieťaťa. Prípravu dieťaťa realizuje určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo akreditovaný subjekt upovedomený podľa odseku 5 o potrebe pripraviť dieťa, alebo zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené, bezodkladne po naplnení podmienok ustanovených v odseku 1. Príprava dieťaťa sa nevyžaduje, ak to nie je účelné vzhľadom na nízky vek dieťaťa.

(3) Ak je určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately známa fyzická osoba, ktorá má k dieťaťu blízky vzťah, môže takú osobu, ak je to vhodné a účelné, prizvať k príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť.

(4) O príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť vypracúva určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenie správu o príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť. Správa o príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť obsahuje najmä informácie o poskytnutí sociálneho poradenstva dieťaťu, o účinkoch náhradnej rodinnej starostlivosti, o zohľadnení jeho názorov a želaní a odporúčanie formy náhradnej rodinnej starostlivosti. Ak ide o prípravu dieťaťa na osvojenie a vyžaduje sa súhlas dieťaťa s osvojením, musí byť súčasťou správy o príprave dieťaťa na osvojenie aj písomne vyhotovený súhlas dieťaťa s osvojením.  (62)4) 

(5) Ak dieťa nie je pripravené na sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti ani po skončení prípravy dieťaťa, v správe o príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť sa uvedú osobitne dôvody tejto skutočnosti spolu s vyjadrením k možnostiam aktualizácie prípravy dieťaťa. Na posúdenie dôvodov sa § 23 ods. 2 písm. e) vzťahuje rovnako.

(6) Ak vykonával pre dieťa, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, niektoré z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona akreditovaný subjekt, ktorého zástupca, prípadne zamestnanec je pre dieťa osoba známa, ponúkne určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately možnosť pripraviť dieťa tomuto akreditovanému subjektu. Ak akreditovaný subjekt v lehote dvoch týždňov neprejaví vôľu, že chce dieťa pripravovať, prípravu dieťaťa vykoná určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenie, v ktorom sa dieťa nachádza.

(7) Ak je dieťa umiestené v zariadení, dohodne určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postup prípravy dieťaťa so zariadením a s akreditovaným subjektom. Ak nemožno dohodnúť postup prípravy dieťaťa podľa prvej vety, prípravu dieťaťa vykonáva zariadenie.

(8) Akreditovaný subjekt okrem zariadenia, v ktorom je dieťa umiestené, musí mať na vykonávanie prípravy dieťaťa akreditáciu. Na prípravu dieťaťa akreditovaným subjektom sa odseky 2 až 4 vzťahujú rovnako.

(9) Sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti na účely tohto zákona je

a) vedenie prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť,

b) evidencia žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť (ďalej len "zoznam žiadateľov"),

c) príprava, posúdenie a odporúčanie fyzickej osoby podľa písmena b) na zapísanie do zoznamu žiadateľov,

d) rozhodovanie o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov,

e) vedenie zoznamu žiadateľov,

f) sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, a žiadateľom o pestúnsku starostlivosť alebo o osvojenie (ďalej len "žiadateľ").

(10) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenie, kde bolo dieťa umiestnené, alebo akreditovaný subjekt poskytuje dieťaťu, ktorému bola sprostredkovaná náhradná rodinná starostlivosť podľa tohto zákona, a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, podľa potreby a s ich súhlasom pomoc a sociálne poradenstvo na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti.

(11) Fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, alebo fyzická osoba, ktorá podala návrh na zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, môže požiadať o prípravu na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti. Prípravu tejto fyzickej osoby na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti vykonáva orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Na prípravu tejto osoby sa § 38 ods. 4 písm. a) vzťahuje rovnako. Prípravu fyzickej osoby podľa prvej vety môže vykonať aj akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.

22. Vedenie prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať NRS

Tento prehľad vedie určený oSPOaSK ktorý do neho bezodkladne zapíše dieťa na základe spísanej dokumentácie zabezpečenej oSPOaSK v spolupráci :

- so zariadením, ak je v ňom dieťa umiestnené a

- s akreditovaným subjektom, ak vykonával prípravu dieťaťa

Spisová dokumentácia obsahuje:

a) rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo predbežného opatrenia súdu OBS

b) rozhodnutie súdu, že dieťa je osvojiteľné, ak bolo vydané

c) sociálnu správu o dieťaťi

d) správu o zdravotnom stave dieťaťa

e) rodný list dieťaťa

f) obrazový a zvukový záznam o podstatných udalostiach v živote dieťaťa

g) fotografiu dieťaťa nie staršiu ako 2 mesiace

h) posudok o zdravotnom postihnutí dieťaťa podľa osobit. Predp. Z. č. 195/1998 o Socpomoci

Sociálna správa o dieťati obsahuje:

a) základné údaje o dieťati

b) základné údaje o rodičoch dieťaťa okrem prípadov osobit. Predp. Z.č. 36/2005, jeho starých rodičoch, súrodencoch a iných FO ku ktorým ma dieťa blízky vzťah

c) info o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine dieťaťa a o ich aktuálnej úrovni o zvykoch dieťaťa a dôležitých udalostiach jeho života

d) dôvody pre ktoré bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rodičov

e) informácie o možnostiach úpravy rodinných pomerov dieťaťa

f) odporúčanie formy NRS

Základné údaje o dieťati na účely sprostredkovania NRS sú Meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť a národnosť dieťaťa.

Základné údaje o rodičoch, starých rodičoch dieťaťa, súrodencoch a iných FO ku ktorým má dieťa blízky vzťah sú na účely sprostredkovania NRS sú meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť a národnosť.

 Získavaním základných údajov o FO (rodičoch, starých rodičoch dieťaťa, súrodencoch a iných FO ku ktorým má dieťa blízky vzťah na účely sprostredkovania NRS nie je dotknutý osobit. Predp. Č. 36/2005 z.z.

23. Záujemcovia o NRS, žiadatelia o NRS ( podmienky zapísania do zoznamu žiadateľov, príprava, rozhodovanie).

Evidenciu žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie do zoznamu žiadateľov vedie určený OSPODaSK. Táto žiadosť obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo opatrovateľom :

1. meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, štátnu príslušnosť a národnosť.

Zároveň musia byť k žiadosti priložené nasledovné doklady :

1. dotazník, odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace osoby ktorá má záujem stať sa pestúnom , správa o zdravotnom stave tejto osoby ktorá má zaujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, doklad o majetkových pomeroch na preukázanie primeraného majetkového základu na plnenie ekonomicko-zabezpečovacej funkcie rodiny.

Príprava: Treba vedieť, že subjekt vykonávajúci prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť na účely zákona c. 305/2005 Z. z. je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately /OSPODaSK/ a akreditovaný subjekt /AS/, ktorý vykonáva prípravu na NRS. OSPODaSK a AS vykonávajúci prípravu na NRS, detský domov, obec alebo VÚC informujú fyzickú osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom o možnosti vybrať si subjekt vykonávajúci prípravu na NRS.

Príprava fyzickej osoby, ktorá... na NRS sa vykonáva na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi subjektom vykonávajúcim prípravu na NRS a fyzickou osobou.

Príprava sa vykonáva v rozsahu najmenej 26 hodín a.  individuálnou alebo b.  skupinovou formou. Táto príprava spočíva v :

A. v poskytovaní základných informácií najmä o:

1. NRS/ zúčastňuje sa tu zástupca OSPODaSK ak nie je členom tímu

2. vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa

3. právach dieťaťa v NRS

4. právach a povinnostiach rodičov dieťaťa

B. v posudzovaní spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na vykonávanie NRS.

Rozhodovanie o zapísaní FO do zoznamu: Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhoduje o zapísaní FO, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov do 15 dní odo dňa doručenia správy o príprave FO na vykonávanie NRS. Do zoznamu môže byť zapísaná FO spôsobilá na právne úkony v plnom

rozsahu, posúdená ako spôsobilá na vykonávanie NRS.

Táto FO nie je spôsobilá na vykonávanie NRS ak:

 1. ak bola odsúdená pre úmyselný TČ na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako 1 rok alebo
 2. priznala vinu za niektorý z TČ hrubo narušujúcich občianske spolužitie, proti rodine a mládeži, proti ľudskej dôstojnosti, proti ľudskosti...

24. Sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom (postup sprostredkovania, subjekty)

Zaradenie žiadateľa do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, zohľadňuje poradie žiadateľov zapísaných do zoznamu žiadateľov. Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí

a sociálnej kurately môže poradie žiadateľov zmeniť, ak je to v záujme dieťaťa. Zmenu poradia musí určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately odôvodniť. Odôvodnenie sa musí pripojiť do spisovej dokumentácie o žiadateľovi.

Pred sprostredkovaním nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom musia byť žiadateľovi poskytnuté všetky informácie o dieťati dôležité na jeho rozhodnutie prijať dieťa do NRS, sociálna správa o dieťati, fotografie dieťaťa, obrazový a zvukový záznam dieťaťa.

Žiadateľ môže poskytnúť informácie o dieťati vrátane základných údajov podľa § 34 ods. 3 len detskému lekárovi a subjektu, ktorý vykonával jeho prípravu na NRS ak je to potrebné na

jeho rozhodnutie prijať dieťa  do NRS.

K sprostredkovaniu nadviazania osobného vzťahu medzi žiadateľom a dieťaťom môže dôjsť len so súhlasom žiadateľa.

 Žiadateľ môže požiadať subjekt, ktorý vykonával jeho prípravu na NRS, o uľahčenie nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom; zástupca tohto subjektu môže byť prítomný pri  nadväzovaní osobného vzťahu dieťaťa so žiadateľom.

Nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom sa musí uskutočniť v rozsahu a spôsobom zodpovedajúcim veku, rozumovej vyspelosti, potrebám a možnostiam dieťaťa a v prostredí dieťaťu blízkom alebo vhodnom na sprostredkovanie osobného vzťahu medzi ním a žiadateľom.

O priebehu nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom vypracúva určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenie správu.

Správa o priebehu nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom

Obsahuje:

a) psychologické zhodnotenie nadväzovania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom vrátane uvedenia názoru na vývoj tohto vzťahu,

b) súhlas žiadateľa s poskytnutím správy súdu a subjektom spolupodieľajúcim sa na sprostredkovaní  NRS podľa tohto zákona.

Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zistí po zapísaní dieťaťa do prehľadu detí, že nevedie v zozname žiadateľov žiadateľa, ktorého možno zaradiť do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu s týmto dieťaťom, zapojí do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom aj akreditované

subjekty, ktoré pôsobia v jeho územnom obvode, a to najneskôr do 2 týždňov odo dňa zapísania dieťaťa do prehľadu detí.

Akreditovaný subjekt podľa prvej vety musí mať akreditáciu na vykonávanie prípravy na NRS a na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom s miestom ich vykonávania v územnom obvode určeného orgánu sociálnoprávnej

ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa

v prehľade detí.

 Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí,  poskytne akreditovanému subjektu na účely sprostredkovania nadviazania osobného

vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom sociálnu správu o dieťati, fotografiu dieťaťa, obrazový a zvukový záznam o dieťati.

Ak akreditovaný subjekt vyhľadá žiadateľa zapísaného do zoznamu žiadateľov a tento vysloví súhlas s nadviazaním osobného vzťahu s dieťaťom, oznámi túto skutočnosť určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí.

25. Sprostredkovanie medzištátneho osvojenia

Je upravené v ustanoveniach § 44 zákona č. 305/2005 z. z. odkazom aj na pôsobnosť Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach.

Ak nemožno dieťaťu, ktoré je na základe rozhodnutia súdu osvojiteľné, sprostredkovať nadviazanie osobného vzťahu medzi ním a žiadateľom na území SR, určený orgán OSPODaSK, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať NRS, vyhotoví spisovnú dokumentáciu dieťaťa na účely sprostredkovania medzištátneho osvojenia. Predmetnú dokumentáciu predloží OSPODaSK určenému na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov EÚ najneskôr do 6 mesiacov odo dňa zapisania do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť.

Určeným orgánom OSPODaSK na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov EÚ je Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, ktorého pôsobnosť je vymedzená v § 74 zákona č. 305/2005 z.z.

Spisová dokumentácia dieťaťa na účely sprostredkovanie medzištátneho osvojenia, ktorá sa zasiela uvedenému centru, obsahuje:

a) sociálnu správu o dieťati

b) správu o zdravotnom stave dieťaťa

c) rozhodnutie súdu, že dieťa je osvojiteľné

d) potvrdenie určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o splnení podmienky podľa medzinárodného dohovoru

e) rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti

f) rodný list dieťaťa, ktorý v deň predloženia spisovej dokumentácie nie je starší ako 2 mesiace

g) dve fotografie dieťaťa nie staršie ako dva mesiace

h) obrazový a zvukový záznam o dieťati.

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže po posúdení spisovej dokumentácie dieťaťa zapíše dieťa do prehľadu detí, ktorým možno sprostredkovať medzištátne osvojenie /prehľad obsahuje základné údaje o dieťati/

Zapísaním dieťaťa do prehľadu detí, ktorým možno sprostredkovať medzištátne osvojenie, nie je dotknutá povinnosť určeného orgánu SPODaSK postupovať podľa § 42 a 43.

26. Zariadenia na výkon rozhodnutia súdu (zariadenia SPO a SK, školské zariadenia, druhy vykonávaných rozhodnutí)

Opatrenia podľa tohto zákona sa vykonávajú v zariadeniach, ktorými sú:

 1. detský domov,
 2. detský domov pre maloletých bez sprievodu,
 3. krízové stredisko,
 4. resocializačné stredisko pre drogovo závislých
 5. a v iných zariadeniach zriadených na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona.

 Opatrenia podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak, sa vykonávajú v zariadeniach, ktoré zriadili určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obec, vyšší územný celok alebo akreditovaný subjekt.

Zariadenie vykonáva svoju činnosť podľa účelu, na ktorý bolo zriadené,

a) ambulantnou formou,

b) celodennou formou alebo po určitú časť dňa,

c) pobytovou formou.

Druhy rozhodnutí:

 1. Právoplatné rozhodnutie súdu o ÚS
 2. Predbežné opatrenia súdu
 3. Právoplatné rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia

27.Úlohy orgánu SPO a SK pred umiestnením dieťaťa do zaradenia na

výkon rozhodnutia súdu.

Pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, najneskôr v deň

príchodu dieťaťa do tohto zariadenia, zabezpečí OSPODaSK zariadeniu na výkon rozhodnutia súdu.

1. rozhodnutie súdu (o ústavnej starostlivosti, o ochrannej výchove, o predbežnom opatrení alebo o výchovnom opatrení)

2. rodný list dieťaťa

3. sociálnu správu o osobných pomeroch dieťaťa a rodinných pomeroch

4. posudok o zdravotnom postihnutí dieťaťa podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších prepisov, pravda ak bol vydaný

Ďalej pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na výkon orzhodnutia súdu poskytuje OSPODaSK pomoc na uľahčenie a zvládnutie jeho odchodu z rodiny. Dieťaťu sa poskytujú

spôsobom primeraným jeho veku a rozumovej vyspelosti najmä informácie:

1. o zariadení na výkon rozhodnutia súdu, do ktorého má byť umiestnené

2. o možnosti vziať si so sebou osobné veci

3. o jeho právach a povinnostiach v zariadení na výkon rozhodnutia súdu

4. o možnostiach udržiavania pravidelného osobného styku a písomného styku

s rodičom, zákonným zástupcom, inou blízkou osobou a OSPODaSK

Upozorňujeme, že je to OSPODaSK, ktorý zabezpečuje dieťaťu, ktoré je umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu, preukaz poistenca, ak ho dieťa nemá.

29. Vnútorné organizačné usporiadanie detských domovov

(Toto rozdelenie diktoval na hodine.....a je to skoro presne aj v zákone.....)

Detský domov:

1. Domov detí  - sem zaraďujeme rodinné domy a profesionálne rodiny

2. Centrum detí – môže mať aj rodinné domy, ale musí mať centrálu, max. počet detí 40

Organizačné zložky DeD.:

a) profesionálne rodiny  - 1 max. 3 deti

b) samostatné skupiny – 8 - 10 detí, zamestnancov 5

c) samostatná diagnostická skupiny – max. 12 týždňov

d) špecializované samostatné skupiny – napr. poruchy správania, bez sprievodu, zdravotné postihnutie

e) samostatná skupina mladých dospelých

30. Krízové stredisko

(1) Krízové stredisko podľa tohto zákona zabezpečuje

a) vykonávanie opatrení podľa tohto zákona, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej životnej situácii,

b) výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení podľa osobitného predpisu,  (98)41) 

c) výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu,  (99)30) 

d) výkon výchovného opatrenia podľa § 12 až 15.

(2) Krízové stredisko vykonáva svoju činnosť podľa § 47 ods. 4 písm. c), ak zabezpečuje výkon súdneho rozhodnutia podľa odseku 1 písm. b) a c).

(3) V krízovom stredisku sa môže predbežné opatrenie vykonávať v profesionálnej rodine. Profesionálna rodina poskytuje starostlivosť dieťaťu vo svojom vlastnom prirodzenom rodinnom prostredí. Zamestnanci krízového strediska, ktorí zabezpečujú starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine, musia splniť podmienky podľa § 53 ods. 9 a 10. Manžel zamestnanca krízového strediska, ktorý zabezpečuje starostlivosť o dieťa vo svojom vlastnom prirodzenom rodinnom prostredí, musí spĺňať podmienku podľa § 39 ods. 4.

(4) Na vykonávanie opatrení podľa § 47 ods. 4 písm. a) nie je potrebný súhlas rodiča, osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené.

(6) Krízové stredisko vypracúva individuálny plán na zvládnutie krízy, ktorého súčasťou sú metódy práce s dieťaťom, plnoletou fyzickou osobou, rodinou a blízkymi osobami týchto osôb. Súčasťou plánu podľa prvej vety je spôsob spolupráce so školou a spôsob pravidelného informovania zákonného zástupcu dieťaťa s neskončenou povinnou školskou dochádzkou, ak krízové stredisko vykonáva svoju činnosť podľa § 47 ods. 4 písm. c). Plnenie individuálneho plánu na zvládnutie krízy krízové stredisko vyhodnocuje písomne. Ak sa v krízovej situácii nachádza dieťa, krízové stredisko vyhodnocuje individuálny plán podľa prvej vety v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

(7) Krízové stredisko písomne vypracúva program krízového strediska, ktorý obsahuje najmä cieľové skupiny, špecializáciu krízového strediska, ak sa krízové stredisko špecializuje na pomoc v určitých druhoch krízových situácií alebo na určitú vekovú kategóriu detí, podmienky prijatia do krízového strediska, metódy práce, postupy práce, profesijné zabezpečenie, práva a povinnosti klientov, ponuku následnej odbornej pomoci po skončení individuálneho plánu na zvládnutie krízy a kapacitu, ak krízové stredisko vykonáva činnosti pobytovou formou. V záujme ochrany a bezpečnosti fyzických osôb krízové stredisko nezverejňuje program krízového strediska.

(8) Ak sa v krízovom stredisku vykonáva rozhodnutie súdu podľa odseku 1 písm. b) a c), krízové stredisko vedie spisovú dokumentáciu, ktorá obsahuje doklady podľa § 30 ods. 2 a 4 a poskytuje starostlivosť aj podľa § 47 ods. 3 písm. d) štvrtého bodu. Ak sa dieťa zdržiava bez súhlasu krízového strediska mimo tohto strediska, krízové stredisko postupuje podľa § 58.

31. Resocializačné stredisko

Resocializačné stredisko sa zriaduje podľa zákona č. 305/2005 z.z. na účely aktivizovania vnútorných schopností detí a plnoletých fyzických ôsob na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov, drogových alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.

V resocializačnom stredisku sa:

a) poskytuje odborná pomoc dieťaťu so skončenou povinnou školskou dochádzkou a plnoletej FO po skončení liečby na základe odporúčania poskytovateľa zdravotnej starostl.

b) Vykonáva rozhodnutie súdu o výchovnom opatrení podľa osobitného predp. 37

V resocializačnom stredisku sa resocializácia drogových a iných závislostí vykonáva pobytovou formou najmenej 8 mesiacov.

32. Opatrenia SPO a SK finančného charakteru (základné opatrenia a ich účel)

Ide o problematiku implikovanú do piatej časti zákona č. 305/2005 z.z. táto úprava sa týka:

1. Príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov

2. Príspevkov na zabezpečenie účelu rozhodnutia súdu vykonávaného v zariadení a na uľahčenie osamostatnenia s mladého dospelého

3. Resocializačného príspevku

1. Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo dieťaťom a osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova a na podporu úpravy rodinných pomerov sa poskytuje

a) príspevok na dopravu

b) príspevok na stravu

Rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorí sú podľa osobitného predpisu obyvateľmi obce môže obec poskytnúť príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené (formou príspevku na dopravu a podrobnosti jeho poskytovania ustanovuje obec vo všeobecne záväznom nariadení obce)

2. Príspevky na zabezpečenie účelu rozhodnutia súdu vykonávaného v zariadení a na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého

Dieťaťu, ktoré bolo umiestnené do Ded pre maloletých bez sprievodu na základe rozhodnutia súdu o nariadní predbežného opatrenia alebo o uložení ústavnej starostlivosti, poskytujú sa vreckové a vecné dary. Vreckové a vecné dary sa poskytujú dieťatu, ktoré bolo umiestnené v krízovom stredisku na základe rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení. Vreckové sa poskytuje aj mladému dospelému, ktorému sa poskytuje starostlivosť v ded ak sa pripravuje na povolanie. Ide o príspevok mladému dospelému na uľahčenie jeho osamostanenia sa, čo sa nevzťahuje na maloletého bez sprievodu a mladého dospelého so zdravotným postihnutím.

Na účely usmeňovania sociálneho vývinu dieťaťa sa dieťaťu poskytuje vreckové mesačne vo výške podľa veku dieťaťa najviac vo výške 50 % sumy životného minima. O spôsobe využitia vreckového rozhoduje dieťa, ktorému musí byť poskytnutá potrebná pomoc zohľadnujúca jeho vek a rozumovú vyspelosť. Vreckové je možné poskytnúť najviac v štyroch čiastkách v mesiaci za predpokladu že je to vhodné alebo účelné.

Poskytnutie vecných darov(dieťaťu a mladému dospelému) pri dôležitých udalostiach – narodeniny, meniny, školské úspechy, športové a iné úspechy v oblasti spoločenského života. (vecné dary –najviac vo výške sumy životného minima)

Príspevok na uľahčenie osamostanenie sa mladého dospelého – poskytuje sa najviac vo výške 15 násobku sumy životného minima a vyplatí sa mladému dospelému najneskôr v den jeho odchodu z detského domova. Príspevok sa však neposkytuje ak sa mu poskytuje starostlivosť v dome sociálnych služieb pre deti alebo v domove soc. Služieb pre dospelých.

Resocializačný príspevok.

Je možno poskytnúť na účely uľahčenia resocializácie mladistvých a plnoletých FO po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo väzby najmä na účely – vybavenia osobných dokladov a zabezpečenia nevyhnutných vecí osobnej potreby.

Príspevok sa poskytuje:

a) Občanovi SR alebo cudzincovi s trvalým pobytom na území SR po jeho prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo po prepustení z výkonu väzby ak ich vykonával na SR.

b) Občanovi SR s trvalým pobytom na území SR, ak výkon trestu odňatia slobody alebo výkon väzby vykonával preukázateľne mimo územia SR, a to po jeho návrate na územie SR.

Resocializačný príspevok sa poskytne ak výkon trestu odňatia slobody alebo výkon väzby trval viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní a občan alebo cudzinec sa uchádza o pomoc OSPODaSK v mieste obvyklého pobytu pri začlenení do života do 8 pracovných dí odo dňa prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby. Príspevok sa poskytuje najviac vo výške 40% sumy životného minima. Celková suma resocializačných príspevkov poskytnutých tomu istému občanovi alebo cudzincovi nesmie presiahnuť výšku 40%. Pri poskytovaní príspevku sa zohľadnuje úložné a dalšie peňažné prostriedky vyplatené pri prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu väzby. Príspevok sa poskytuje v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme.

34. Konanie vo veciach SPO a SK

Na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurateli sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 zb.) – správny poriadok, ak zákon č. 305/2005 z. z. neustanoví inak.

Z ods. 2 § 90 vyplýva, že na konanie:

- o dočasnom zverení dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom

- o výchovných opatreniach

- O zapisovaní do zoznamu žiadateľov

- O vyradení zo zoznamu žiadateľov

- O úhrade za poskyt. starostlivosť podľa § 56 ods. 4 a § 57, o poskyt. Resocializač. Príplatku

- O udelení akreditácie, predlžení platnosti akreditácie a o zrušení akreditácie

- o pokutách

- o nepostkytnutí príspevku na stravu

- o príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého

Vzťahujú sa §1 -25, § 27 – 59, § 61, 69 a 85 zákona o správnom konaní.

Zariadenie zriadené určeným orgánom SPOaSK je príslušné na rozhodovanie:

a) o úhrade za poskytnutú starostlivosť podľa § 56 ods. 4 a § 57 zákona č. 305/2005 z.z

b) o neposkytnutí príspevku na stravu

c) o príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého

Miestna príslušnosť Úpsvar sa spravuje sídlom Úpsvar v ktorého obvode:

1. má dieťa obvyklý pobyt

2. sa dieťa zdržiava len po určitý čas a riešenie jeho výchovy a výživy neznesie odklad

3. Má plnoletá FO obvyklý pobyt

Pokiaľ ide o miestnu príslušnosť VÚC, táto sa spravuje sídlom VÚC, na ktorého území vykonáva:

- akreditovaný subjekt

- právnická osoba alebo fyzická osoba