zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / štátne právo

 

Spravne pravo hmotne (1.doc)

1-1315320500.doc

1, Pojem verejnej správy

Verejná správa:

-najužší vzťah má v rámci trojdelenia moci s výkonnou mocou

-vo vlastnej podstate predstavuje správu verejných záležitostí kt sa realizuje ako prejav výkonnej moci v štáte

-je pre ňu charakteristické že ide predovšetkým o verejnú moc ktorou nedisponuje len štát ale aj ďalšie

 neštátne subjekty kt vykonávajú správu verejných záležitostí

-VS je správou vo verejnom záujme a subjekty kt ju vykonávajú ju realizujú ako právom uloženú povinnosť

 a to zo svojho právneho postavenia ako verejnoprávnych subjektov

-disponovanie verejnou mocou kt disponuje najmä štát a štátom vytvorené a akceptované subjekty

-pred rokom 1990 podoba ŠS (národné výbory)

-zákon 369/1990 o obecnom zriadení

        -vznik obcí- podoba duálneho systému

                -dôležitým prvkom je volenie zástupcov, vlastný rozpočet (chová sa ako PO)

-od roku 2002- vznik VÚC (ďalší prvok samosprávy)

-VS vs súkromná správa

        -väčšia viazanosť VS právom (čl.2 odsek 2 a 3 Ústavy SR)

                        -„štátne orgány môžu konať len to čo im zákon dovolí

        -VS je vykonávaná vo verejnom záujme (tzv teória záujmová)

        -súkromná správa je správou tzv „nevrchnostenskou“ (teória mocenská), VS je vrchnostenskou správou

        -VS sa realizuje v rámci legislatívneho rámca

-VS nie je postavená na ziskovom hľadisku a podlieha širokej verejnej kontrole

-VS je diferencovaný systém na zabezpečenie správy verejných vecí týkajúcich sa politických komunít

-VS v sebe spája jednak regulačné a jednak riadiace (direktívne) pôsobenie

VS

-funkčné poňatie:                (pozitívne a negatívne vymedzenie)

        -pozitívne vymedzenie- VS je viazaná pri svojej činnosti aj vyššími orgánmi

        -negatívne vymedzenie- VS je zložka výkonnej moci kt je zameraná na spravovanie

-organizačné poňatie: (princípy)

        -princíp centralizácie a decentralizácie

        -princíp koncentrácie a dekoncentrácie

        -princíp subordinácie

        -princíp koordinácie

        -rezortné usporiadanie a územné usporiadanie orgánov

-decentralizácia- delegovaná ŠS (ŠS vykonáva obec), prenesenie právomoci z centralizovaných orgánov

-centralizácia- Správa hmotných štátnych rezerv

-dekoncentrácia- prenesie sa právomoc na nižšie orgány úplne iného druhu

-koncentrácia- 1 orgán (napr. Ministerstvo hospodárstva) koncentruje sa právomoc z viacerých odvetví

Schéma VS

VS

1, Štátna Správa (medzi ústrednou ŠS a miestnou ŠS- Pamiatkový úrad, Prezídium Policajného zboru....)

        -ústredná ŠS

        -delegovaná ŠS (prejav princípu dekoncentrácie)

        -miestna ŠS

                -všeobecná MŠS

                -špecializovaná MŠS (krajský lesný úrad, cestný úrad)

2, Samospráva

        -územná samospráva

                -regionálna

                -miestna

        -záujmová samospráva (na základe združovacieho práva nie zápisom do Obchodného registra)

                -nútená (nútené členstvo- komory, napr. lekári, advokáti)

                        -členstvo v komore je podmienkou pre vykonávanie praxe

                -s dobrovoľným členstvom

        -špeciálna samospráva

                -akademická (VŠ)

                -školská (ZŠ a SŠ)

3, VerejnoPrávne Korporácie (PO, možno ich nazvať osobami verejného práva)

        -špecifiká        -zákonodarná vôľa na ich vznik

                        -výsady k verejnej moci

                        -poskytovanie verejných služieb

-nad ústrednými orgánmi ŠS (napr. ministerstvá) nestojí nič ani vláda SR

        -odvolanie v tomto prípade sa nazýva Rozklad 

Iné členenia:

        -podľa organizačného usporiadania v štáte

                -ústredná

                -miestna

        -podľa právnej formy

                -vrchnostenská

                -fiškálna

        -podľa úloh VS
                -či direktívne (vrchnostensky) zasahuje

                -či zabezpečuje alb obstaráva niečo vo verejnom záujme