zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Sociológia

 

sph (4.doc)

4-1315320792.doc

4, SP, pojem, charakteristika, predmet a systém

SP

-je subsystém právneho poriadku kt sa realizuje nariaďovacím spôsobom a z mocenských pozícií

-poslaním SP je regulácia postavenia a správania subjektov práva vo vzťahoch kt vznikajú a uskutočňujú sa

  v súvislosti s realizáciou výkonnej moci vo sfére VS

-SP je súbor verejno – právnych noriem kt upravujú organizáciu a činnosť VS

-je to samostatné právne odvetvie kt upravuje spoločenské vzťahy v oblasti VS vznikajúce medzi správnymi orgánmi a FO resp PO a aj medzi správnymi orgánmi navzájom

-SP ako právo verejné je charakterizované :

        -chráni verejný záujem

        -upravuje vzťahy medzi nerovnými subjektmi

        -konkrétny obsah jeho realizácie je určený úradnou mocou

        -SP umožňuje štátne, správne donútenie

        -vždy na jednej strane vystupuje správny orgán

Predmet SP

-SP je druh spoločenských vzťahov kt majú administratívny charakter, tieto vzťahy sa vyznačujú tým že sú to vzťahy mocenské a organizačné a majú spravovací charakter

-ide o široký okruh spoločenských vzťahov, orientujú sa na organizáciu a činnosť najrôznejších správnych orgánov

-SP je relatívne mladé právne odvetvie (cca 200 rokov), formuje sa v 19. storočí a v priebehu jeho vývoja nachádzame 3 základné koncepcie:

                -Francúzsky model 

                        -viazanosť správy zákonom, požaduje striktné oddelenie správy od justície, správu

                         poníma ako verejnú službu, je to koncepcia rýdzo verejno - právna 

                -Nemecký systém

                        -vychádza síce z francúzskej doktríny avšak má skôr charakter práva policajných

                          (donucovacie prostriedky) a fiškálnych predpisov (rozpočtové právo)

                        -súdy získavali postupne plnú jurisdikciu nad otázkami SP a teda v tomto modeli

                         nie je striktné oddelenie správy od justície

                        -ku SP priraďuje nie len normy práva verejného ale aj normy súkromnoprávne ak

                         sa týkajú VS

                -Anglický systém

                        -vyvíja sa v rámci angloamerickej právnej oblasti

                        -založený na suverenite parlamentu a doktríne Rule of Law, tu VS zodpovedá

                         za svoje akty pred všeobecnými súdmi kt uplatňujú všeobecné právo, v tomto

                         modeli je potlačený rozdiel medzi verejným a súkromným právom

-slovenské SP sa budovalo na princípoch Francúzskeho SP, a to so vznikom Československa, postupne, najmä

 po roku 1993 silnejú vplyvy Nemeckého práva, čo sa prejavuje najmä vplyvom inštitútov súkromného práva

 vo sfére VS

-SP je nekodifikované právne odvetvie, vyplýva to z toho že čo do rozsahu sa jedná o najrozsiahlejšie právne

 odvetvie, existujú tu iba čiastočné kodifikácie (napr. Priestupkový zákon, Správny poriadok, Colný zákon)

Systém SP

-vnútorné členenie SP        -všeobecná časť

                        -osobitná časť

-všeobecná časť

        -abstrakcia platného SP, reguluje zásady, pojmy, právne inštitúty kt platia pre celú VS

        -patria sem: úprava právomocí orgánov verejnej moci, postavenie subjektov SP, problematika štátnej

                       služby, otázky zabezpečenia zákonnosti vo VS, problematika dozoru, kontroly, inštitút

                       sťažností, metódy a formy činnosti VS, úprava správneho procesu (prijímanie aktov SP)

                       zodpovednosť vo VS

-osobitná časť

        -správa dopravy, lesného hospodárstva, štátnej štatistiky, investičnej výstavby, školstva, kultúry,

         zdravotníctva, vnútorná správa, správa justície, policajná správa, správa daní

        -možno ju deliť do 4 oblastí

                -hospodárska oblasť (správa lesného hospodárstva)

                -kultúrno – sociálna oblasť (správa kultúry)

                -administratívna oblasť (správa polície, správa dopravy)

                -medzi – odvetvová oblasť (správa daní)

-iné členenie SP        -Správne právo hmotné

                -Správne právo procesné

-SPH- tvoria ho normy kt upravujú postavenie subjektov VS teda ich práva, právom chránené záujmy a

           povinnosti

        (materiálne právo)

-SPP- tvoria ho normy kt upravujú organizáciu a pôsobnosť správnych orgánov ako aj konanie pred nimi

       -2 roviny –SPP upravuje správne konanie a jeho osobitné druhy

                 - SPP upravuje, reguluje proces kt prebieha schvaľovanie aktov SP

        (formálne právo)

-toto členenie má svoje modifikácie, niektorí autori zaraďujú k SPH a SPP aj Správne právo organizačné kt

 upravuje zásady organizácie, právomoci a pôsobnosti orgánov VS