zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Ekonomická univerzita / Podnikovohospodárska Fakulta / Dane

 

Započet dane (zapocetDane.doc)

zapocetDane-1316271390.doc

Zápočet dane podnikateľských subjektov

Skupina A

1. Vysvetlite čo znamená pojem neobmedzená daňová povinnosť

2. Čo je predmetom dane fyzickej osoby?

3. V akom intervale musí daňovník dosiahnuť príjem zo závislej činnosti aby si mohol uplatniť nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie?

4. Daňovník s trvalým pobytom na území SR v zdaňovacom období dosiahol úroky z usporeného vkladu v Rakúsku vo výške 1000 eur. Rakúska banka mu zrazila daň vo výške 150 eur. Je daňovník povinný tieto príjmy zdaniť na Slovensku? Svoje tvrdenie zdôvodnite.

5. Daňovník poberal tri mesiace podporu v nezamestnanosti spolu 1000 eur. Zo živnosti dosiahol príjem 1000 eur, uplatňuje si paušálne výdavky. Mal aj príjmy z prenájmu garáže 600 eur.  Je daňovník povinný podať daňové priznanie? Svoje tvrdenie zdôvodnite.

6. Zamestnanec dosiahol v mesiaci január hrubú mzdu vo výške 975 eur. Za nadčasy dosiahol príjem 105 eur.

Vypočítajte:

a) výšku preddavkov na daň za predpokladu, že mal podpísané Vyhlásenie ... a uplatňuje si daňový bonus na dve deti.

b) čistú mzdu

c) čistý príjem

7. Daňovníčka poberá starobný dôchodok vo výške 3078 eur ročne.  V zdaňovacom období dosiahla tieto príjmy:

- príjmy zo závislej činnosti vo výške 10 000 eur, zrazené poistné 1 100 eur a zrazené preddavky na daň 1000 eur.

- 11 mesiacov vykonávala činnosť osobného asistenta pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím a prijala odmenu 80 eur mesačne

- predala byt za 90 000 eur, ktorý kúpila v predchádzajúcom roku za 80 000 eur. Nemala v ňom trvalý pobyt

- v decembri prijala úver od banky na 30 000 euro

Manžel daňovníčky dosiahol vlastné príjmy vo výške 3860 euro. Daňovníčka má dve nezaopatrené deti.

Úlohy:

a) Zatrieďte jednotlivé príjmy podľa predmetu dane

b) Vypočítajte čiastkové základy dane

c) Výšku daňovej povinnosti

skupina B

 1. Vysvetlite, čo znamená obmedzená daňová povinnosť?
 2. Ktoré príjmy sú príjmami z podnikania?
 3. Aké sú podmienky na uplatnenie daňového bonusu?
 4. Daňovník mal nezaopatrené dieťa, dosiahol zo stavebného sporenia hrubé úroky vo výške 3000 euro, iné príjmy nemal. Vypočítajte výšku dane. Posúďte, či je daňovník povinný podať daňové priznanie a odpoveď odôvodnite.
 5. Študent vysokej školy pracoval v júli na základe dohody o brigádnickej práci študenta a zamestnávateľ mu vyplatil hrubý príjem vo výške 160 euro, pričom študent nemal podpísané vyhlásenie. V danom roku nemal iné zdaniteľné príjmy. Je povinný podať daňové priznanie? Svoju odpoveď odôvodnite.

PRÍKLADY:

1.)

Zamestnanec dosiahol v mesiaci január hrubú mzdu vo výške 536 euro. Zo sociálneho fondu mu bol vyplatený príspevok vo výške 100 euro.

Vypočítajte:

 1. výšku preddavkov na daň za predpokladu, že má podpísané vyhlásenie.... a uplatňuje si daňový bonus na 2 deti.
 2. Čistú mzdu
 3. Čistý príjem

2.)

Daňovník s trvalým pobytom na SR dosiahol za zdaňovacie obdobie tieto príjmy:

 1. z hlavného pracovného pomeru mal hrubý ročný príjem vo výške 6 500 euro zamestnávateľ mu zrazil poistné vo výške 750 euro preddavky na daň vo výške 900 euro
 2. daňovník pracoval aj na dohodu o vykonaní práce, jeho hrubý mesačný príjem bol vo výške 200 euro a zamestnávateľ mu zrazil preddavky na daň z príjmov vo výške 19 %
 3. vykonával aj činnosť sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia, z tejto činnosti dosiahol príjem vo výške 1 200 euro a uplatňuje paušálne výdavky
 4. v decembri predal garáž, ktorú mal v osobnom vlastníctve za 16 000 euro, kúpil ju v roku 2000 za 15 000 euro

Daňovník sa oženil 13.10 v danom zdaňovacom období. Manželka daňovníka mala vlastné príjmy vo výške 2 600 euro.

Úlohy:

 1. zatrieďte jednotlivé príjmy podľa predmetu dane
 2. vypočítajte čiastkové základy dane
 3. výšku daňovej povinnosti