zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Ekonomická univerzita / Podnikovohospodárska Fakulta / Dane

 

Dane skúška 1. test 2010 (dane_skuska+test+1.doc.doc)

dane_skuska+test+1-1316271482.doc-1316271482.doc

1. Spoločnosť s.r.o. vykázala za zdaňovacie obdobie VH 909 853, ktorý je potrebný pretransformovať na ZD na základe nasledujúcich skutočností:

 

- zaplatila obchodnému partnerovi zmluvnú pokutu  209 000, zaúčtovanú v roku 2003 do nákladov

- vytvorila opravnú položku v sume 275 000 k rizikovej pohľadávke s MH 275000, kt. bola splatná v októbri zdaňovacieho obdobia

- spoločnosť zlikvidovala majetok, ktorého daňová zostatková cena bola 19 400, účtovná zostatková hodnota bola 11 200

- zaplatilo FO nájomné za rok 2003 za prenajaté nebytové priestory v sume 104000

- tichým spoločníkom vyplatila podiely na zisku v celkovej sume 1 025 000

- zaplatila daň za garáže v sume 58 000

- zaplatila pokutu za nedodržanie bezpečnostných predpisov pri práci v sume 200 000

- samokontrolou zistila,že v roku 2002 nezahrnula do ZD výnos  v sume 128 000, podala dodatočné daňové priznanie

- zaplatila pokutu a penále za dodatočné daň.priznanie v sume 85 000

- spoločnosť mimo burzy predala CP za 428 000, úhrn cien, za ktoré ich obstarala bol 523 000

- spoločnosť predala osobný automobil za 580 000, automobil zakúpila v roku 2001, vstupná cena bola 800 000, uplatnené daňové odpisy boli 637 500, neuplatnené odpisy boli v sume 162 500

 

Úlohy:

1. vypočítajte ZD za spoločnosť

2. vypočítajte ročnú daň za spoločnosť, ak predpokladáme,že v predchádzajúcom zdaň.období vykázala daň.stratu vo výške 942 000

3. vypočítajte preddavky na daň

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Daňovník, FO dosiahol za zúčt.obdobie hrubý príjem zo záv. činnosti vo výške 240 000, do fondov na soc. zabezpečenie bola odvodená čiastka 28 600, preddavky na daň boli zrazené vo výške 11 800.

V zdaň. období dosiahol príjem zo živnosti (ide o remeselnú živnosť a neplatiteľa DPH) vo výške 490 000, pričom preukázateľne vynaložené výdavky na dosiahnutie tohto príjmu boli  135 000. V súvislosti s podnik. činnosťou mal v banke založený bežný účet určený na podnikanie, úrok pripísaný na tento účet bol v sume 5 800, ktorý nie je ešte zahrnutý v príjmoch.

Daňovník v súvislosti s prenájmom bytu dosiahol v danom roku príjem vo výške 90 890, pričom výdavky nepreukazuje. V zdaň. období predal chatku za 295 000, ktorú kúpil pred dvoma rokmi za 169 000.

Úlohu urobte za predpokladu, že v zdaň.období sa oženil 18.3, pričom jeho manželka mala VP vo výške 40 800, a má dieťa, kt. sa narodilo 29.10. Daňovník v priebehu zdaň. obdobia neuplatil daňový bonus.

Úlohy:

1. vypočítajte RDP

2. vypočítajte daň na úhradu

3. vypočítajte preddavky na daň podľa § 34, kt. bude platiť v ďalšom zdaň. období

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Daňovník vlastní byt v 9-podlažnom bytovom dome v KE, má byt na 4.podlaží s výmerou podlahových plôch 114,3 m2. Zároveň spolu s bytom vlastní aj nebytové priestory s výmerou plôch 110 m2. Správca dane stanovil sadzbu dane za byty 8Sk/m2, za nebytové priestory 50Sk/m2.

V Ťahanovciach vlastní záhradu s výmerom 400 m2 a chatu s 2 nadzenými podlažiami s pivnicou. Výmera zastavanej plochy chalupy je 200 m2. Správca dane ustanovil hodnotu záhrady na 160 Sk/m2, sadzba dane za záhrady 0,33 %, záhradné chaty 22Sk/m2, zvýšenie dane za každé ďalšie podlažie okrem 1. nadzemného podlažia je o 3 Sk/m2.

Poznámka:  m2- to je meter štvorcový  len sa mi nechcelo s tým indexom babrať. papik