zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 2565x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 1593x 28 kB 2008
Stadionova ústava 692x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 3837x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1609x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1937x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 993x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 2248x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 835x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 2541x 65 kB 2008
Donácia 767x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 2769x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 3687x 35 kB 2008
Manželské prekážky 878x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 904x 53 kB 2008
Druhy donácií 1132x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 858x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 5659x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 758x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 758x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 587x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 729x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 1133x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 670x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 791x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 631x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 790x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 698x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 1106x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 779x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 671x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 581x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 514x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 625x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 1256x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 749x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 750x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1483x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 1165x 162 kB 2008
Urbárska sústava 1851x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 1893x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 2048x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 3696x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 2296x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 871x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 2851x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 516x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 895x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 2324x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 1415x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1508x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 1193x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 1306x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1308x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3832x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1874x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 719x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 733x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 529x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 683x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 683x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 667x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 922x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 734x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 732x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 677x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 713x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 653x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 922x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 1111x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 672x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 573x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 663x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 775x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 862x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 881x 65 kB 2008
Donačná sústava 1010x 52 kB 2008
Manželstvo 1163x 150 kB 2008
Náboženstvo 669x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1324x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 778x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2763x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 1378x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 610x 125 kB 2008
po_1849.doc 5231x 58 kB 2008
vzor testu 874x 23 kB 2008
pramene 1053x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 880x 160 kB 2008
riman referat 1065x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2827x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 10683x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1980x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 1400x 168 kB 2017