zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 2571x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 1597x 28 kB 2008
Stadionova ústava 698x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 3853x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1610x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1938x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 996x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 2251x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 837x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 2543x 65 kB 2008
Donácia 769x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 2773x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 3729x 35 kB 2008
Manželské prekážky 881x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 906x 53 kB 2008
Druhy donácií 1133x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 859x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 5661x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 760x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 760x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 588x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 732x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 1134x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 673x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 792x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 634x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 792x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 701x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 1113x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 780x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 674x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 583x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 516x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 626x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 1260x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 752x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 754x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1485x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 1168x 162 kB 2008
Urbárska sústava 1857x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 1894x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 2053x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 3698x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 2418x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 872x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 2885x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 517x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 896x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 2326x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 1416x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1510x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 1196x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 1307x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1316x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3833x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1875x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 720x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 734x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 530x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 684x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 685x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 668x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 924x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 736x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 736x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 680x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 719x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 658x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 923x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 1112x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 676x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 577x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 664x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 779x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 865x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 887x 65 kB 2008
Donačná sústava 1011x 52 kB 2008
Manželstvo 1166x 150 kB 2008
Náboženstvo 670x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1329x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 781x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2764x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 1381x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 612x 125 kB 2008
po_1849.doc 5254x 58 kB 2008
vzor testu 875x 23 kB 2008
pramene 1057x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 881x 160 kB 2008
riman referat 1065x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2835x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 10692x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1986x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 1544x 168 kB 2017