zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Teória práva

 

Sylaby (syllabus-tp.doc)

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta verejnej správy

SYLLABUS PREDMETU

 

 

Kód

Názov TEÓRIA PRÁVA

 

 

 

 

 

Študijný odbor: verejná správa, sociálna práca

 

 

 

 

Katedra: Katedra právnych vied    

 

Garantuje:

 

 

Zabezpečuje:

 

 

 

Semester:

 

zimný

 

Forma výučby (prednáška, seminár, cvičenie):

Prednášky a semináre

 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) pre „VS“:

Týždenný: 2/2                     Za obdobie štúdia: 52

 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) pre „SP“:

Týždenný: 2/1                     Za obdobie štúdia: 52

 

 

 

Počet kreditovpre „VS“:  6

 

Počet kreditovpre „SP“: 5

Podmieňujúce predmety:

 

 

 

 

 

 

                               Spôsob hodnotenia  a skončenia predmetu

 

Priebežné hodnotenie (test): 2 testy (Denné študium)

                                               ; 1 test (Externé stúdium)

Záverečné hodnotenie (skúška, záverečná práca...): ústna skúška

 

 

 

 

 

 

Cieľ predmetu:

Teória práva má vytvoriť databázu poznatkov o najdôležitejších právnych inštitútoch  v najvšeobecnejšej podobe tak, aby spolu so štátovedou vytvorili solídny teoretický základ pre štúdium ďalších právnych študijných predmetov na fakulte.

 

 

 

 

 

 

Stručná osnova predmetu:

Právna veda. Právna prax. Právo. Objektívne a subjektívne právo. Štát ako kategória pozitívneho práva. Systém práva. Pramene práva. Právne normy. Výklad právnych predpisov. Tvorba práva. Právne vzťahy. Realizácia práva. Právna zodpovednosť.

 

 

 

 

 

 

Literatúra

Povinná:

1. Hencovská, M. – Jesenko,M.Teória práva pre študijný odbor a študijný program „verejná správa“, Košice, 2004 (nové prepracované a doplnené vydanie v tlači)

 

Odporúčaná:

1.     Prusák, J.:  Teória práva, I. vydanie VO PF UK Bratislava 1995, II. vydanie VO PF UK

 

Bratislava 1997

 

2. Knapp, V.:  Teórie práva, C. H. Beck, Praha 1995

 

3.  Boguszak, J.,  Čapek, J.:  Teórie práva, Codex Bohemia, Praha 1997

 

 

 

 

 

 

 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

 

Slovenský

 

 

 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

18.9.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH  PREDNÁŠOK

 

pred. č.1

 

obsah

prednášky

 

Predmet a funkcie právnej vedy. Postavenie právnej vedy v systéme vied. Právna prax. Teória práva. Právna makrokomparatistika. Pozitívne právo a typy právnej kultúry.

 

pred. č.2

 

obsah

prednášky

Štát ako kategória pozitívneho práva (pojem a špecifické znaky štátu). Štátna moc.

Územie štátu. Obyvateľstvo štátu. Forma vlády.

 

pred. č.3

 

obsah

prednášky

Orgány štátu (sústava štátnych orgánov). Ústavodarný a zákonodarný orgán. Orgány výkonnej moci. Štátne orgány s osobitným postavením /sui generis/. Súdy a súdnictvo.

 

pred. č.4

 

obsah

prednášky

Pojem "právo". Objektívne a subjektívne právo. Právne vedomie. Právo                   a mravnosť. Systém práva, právne odvetvia.

 

pred. č.5

 

obsah

prednášky

Právne normy a iné normy správania. Pojem a znaky právnych noriem. Štruktúra právnych noriem.

 

pred. č.6

 

obsah

prednášky

Pôsobnosť právnych noriem. Druhy právnych noriem.

 

pred. č.7

 

obsah

prednášky

Výklad (interpretácia) právnych predpisov. Hermeneutika, právna hermeneutika.

 

pred. č.8

 

obsah

prednášky

Pramene práva. Normatívne právne akty. Precedenty a sudcovské právo. Právne obyčaje. Normatívne zmluvy.

 

pred. č.9

 

obsah

prednášky

Tvorba práva.  Legislatívna právomoc. Legislatívny proces. Legislatívna technika a právny jazyk. Právny predpis, štruktúra právneho predpisu.

 

pred. č.10

 

obsah

prednášky

Právne vzťahy. Pojem a prvky právnych vzťahov. Vznik, zmena a zánik právneho vzťahu. Právna subjektivita. Fyzické a právnické osoby.

 

pred. č.11

 

obsah

prednášky

 

Objekty právnych vzťahov. Obsah právnych vzťahov. Právne skutočnosti (vôľové ľudské správanie - právne úkony a protiprávne úkony, právne domnienky a fikcie      a právne udalosti).

 

 

 

 

pred. č.12

 

obsah

prednášky

 

Realizácia a aplikácia práva. Štádiá aplikačného procesu. Akty aplikácie práva a ich klasifikácia. Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia.  Uváženie pri aplikácii práva.

 

pred. č.13

 

obsah

prednášky

 

Právna zodpovednosť. Protiprávne konanie (porušenie povinností). Klasifikácia deliktov a právnej zodpovednosti. Prvky zavineného porušenia povinnosti. Zodpovednosť objektívna.

 

 

 

 

 

 

OBSAH CVIČENÍ

 

cvič. č.1

 

obsah

cvičenia

Informácia o študijnom predmete a spôsobe hodnotenia.

metóda

 

 

cvič. č.2

 

obsah

cvičenia

Predmet a funkcie právnej vedy. Postavenie právnej vedy v systéme vied. Právna prax. Teória práva. Právna makrokomparatistika. Pozitívne právo a typy právnej kultúry.

metóda

Diskusia

 

cvič. č.3

 

obsah

cvičenia

Štát ako kategória pozitívneho práva (pojem a špecifické znaky štátu). Štátna moc. Územie štátu. Obyvateľstvo štátu. Forma vlády.

metóda

 

 

cvič. č.4

 

obsah

cvičenia

Orgány štátu (sústava štátnych orgánov). Ústavodarný a zákonodarný orgán. Orgány výkonnej moci . Súdy a súdnictvo.

metóda

Práca s Ústavou SR a ďalšími zákonmi.

 

cvič. č.5

 

obsah

cvičenia

Pojem "právo". Objektívne a subjektívne právo. Právne vedomie. Právo a mravnosť. Systém práva, právne odvetvia.

metóda

Diskusia.

 

cvič. č.6

 

obsah

cvičenia

Právne normy a iné normy správania. Pojem a znaky právnych noriem. Štruktúra právnych noriem.

metóda

Písomná previerka. Práca s právnymi predpismi.

 

cvič. č.7

 

obsah

cvičenia

Pôsobnosť právnych noriem. Druhy právnych noriem. Výklad právnej normy, hermeneutika , právna hermeneutika.

metóda

Práca s právnymi predpismi. Diskusia.

 

cvič. č.8

 

obsah

cvičenia

Normatívne právne akty.  Precedenty a sudcovské právo. Právne obyčaje. Normatívne zmluvy.

metóda

Diskusia.

 

 

 

cvič. č.9

 

obsah

cvičenia

Tvorba práva. Legislatívna právomoc. Legislatívny proces. Legislatívna technika a právny jazyk. Právny predpis, štruktúra právneho predpisu.

metóda

Práca s Ústavou SR a inými právnymi predpismi.

 

cv. č.10

 

obsah

cvičenia

Právne vzťahy. Pojem a prvky právnych vzťahov. Vznik, zmena a zánik právneho vzťahu. Právna subjektivita. Fyzické a právnické osoby. Objekty právnych vzťahov. Obsah právnych vzťahov.

metóda

Práca s právnymi predpismi.

 

cv. č.11

 

obsah

cvičenia

Objekty právnych vzťahov. Obsah právnych vzťahov. Právne skutočnosti (vôľové ľudské správanie - právne úkony a protiprávne úkony, právne domnienky a fikcie            a právne udalosti).

metóda

Písomná previerka. Diskusia.

 

cv. č.12

 

obsah

cvičenia

Realizácia a aplikácia práva. Štádiá aplikačného procesu. Akty aplikácie práva a ich klasifikácia. Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia. Uváženie pri aplikácii práva.

metóda

Vyhodnotenie písomnej previerky. Príklady rozhodnutí.

 

cv. č.13

 

obsah

cvičenia

Právna zodpovednosť. Protiprávne konanie (porušenie povinností). Klasifikácia deliktov a právnej zodpovednosti. Prvky zavineného porušenia povinnosti. Zodpovednosť objektívna.

metóda

Diskusia. Záverečné hodotenie.

 

 

 

OBSAH   KONZULTÁCIÍ   NA   EXTERNOM ŠTÚDIU

 

 

konz. č.1

 

obsah

konzultácie

Pojem a predmet právnej vedy. Postavenie právnej vedy v systéme vied. Právna prax.

 

Teória práva. Právna makrokomparatistika. Pozitívne právo a typy právnej kultúry. Štát ako kategória pozitívneho práva (pojem a špecifické znaky štátu). Štátna moc. Územie štátu. Obyvateľstvo štátu. Forma vlády. Orgány štátu (sústava štátnych orgánov). Ústavodarný a zákonodarný orgán. Orgány výkonnej moci sui generis. Súdy a súdnictvo.

 

konz. č.2

 

obsah

konzultácie

Pojem "právo". Objektívne a subjektívne právo. Právne vedomie.  Právo a mravnosť.

 

Systém práva, právne odvetvia. Právne normy a iné normy správania. Pojem a znaky právnych noriem. Štruktúra právnych noriem. Pôsobnosť právnych noriem. Druhy právnych noriem.

 

konz. č.3

 

obsah

konzultácie

Výklad (interpretácia) právnej normy. Hermeneutika, právna hermeneutika. Pramene práva. Normatívne právne akty. Precedenty a sudcovské právo. Právne obyčaje. Normatívne zmluvy. Tvorba práva. Tvorba zákona. Legislatívna právomoc. Legislatívny proces. Legislatívna technika a právny jazyk. Právny predpis, štruktúra právneho predpisu. Právne vzťahy. Pojem a prvky právnych vzťahov. Vznik, zmena a zánik právneho vzťahu. Právna subjektivita. Fyzické a právnické osoby. Písomná previerka.

 

konz. č.4

 

obsah

konzultácie

Objekty právnych vzťahov. Obsah právnych vzťahov. Právne skutočnosti (vôľové ľudské správanie - právne úkony a protiprávne úkony, právne domnienky a fikcie      a právne udalosti). Realizácia a aplikácia práva. Štádiá aplikačného procesu. Akty aplikácie práva a ich klasifikácia. Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia. Uváženie pri aplikácii práva. Právna zodpovednosť. Protiprávne konanie (porušenie povinností). Klasifikácia deliktov a právnej zodpovednosti. Prvky zavineného porušenia povinnosti. Zodpovednosť objektívna.

 

 

 

 

 

HODNOTENIE  A  KLASIFIKÁCIA

 

PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE           (priebežný test, samostatná úloha,                     projekt, aktivita na cvičení...)  

termín

realizácie

(týždeň)

max. počet bodov

potrebný počet bodov

DENNÉ ŠTÚDIUM:

1. písomná previerka 2x

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM:

1. písomná previerka

 

 

6,11

 

 

 

3.konzultácia

10+10

 

 

 

20

12

 

 

 

12

 

 

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

 

 

 

Forma skúšky:

ústna, písomná, kombinovaná

Denné štúdium

max. počet bod.

Denné štúdium

potrebný počet

 

Skúška ústna

 

100

 

80